52 3897080 | Przedszkole Gminne "Niezapominajka" w Więcborku, ul. Gdańska 13, 89-410 Więcbork, e-mail: sekretariat@przedszkole-wiecbork.pl

Od zabawy do nauki

Przedszkole Gminne w Więcborku

NIEZAPOMINAJKA

Informacja dla rodziców dzieci korzystających z opieki Klubu Dziecięcego w Więcborku.

Działając na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r.
o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2270)
niniejszym informujemy, że do dnia 14 stycznia 2021 r. rodzice dzieci
objętych opieką Klubu Dziecięcego w Więcborku są zobowiązani do
przekazania następujących danych:

1) numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka – w
przypadku gdy dziecku nie nadano numeru PESEL;

2) daty urodzenia rodziców;

3) numery i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców – w
przypadku gdy rodzicom nie nadano numeru PESEL;

4) adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców.

Odpowiedni formularz – do wypełnienia przez rodzica – będzie dostępny w
Klubie Dziecięcym w Więcborku od dnia 5 stycznia 2022 r.

Gmina Więcbork, jako podmiot prowadzący Klub Dziecięcy w Więcborku
przetwarzać będzie ww. dane oraz dane o których mowa w art. 27 ust. 4
pkt 11-14 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do
lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 75 z późn.zm.) w celu uzupełnienia
rejestru żłobków.