52 3897080 | Przedszkole Gminne "Niezapominajka" w Więcborku, ul. Gdańska 13, 89-410 Więcbork, e-mail: sekretariat@przedszkole-wiecbork.pl

Od zabawy do nauki

Przedszkole Gminne w Więcborku

NIEZAPOMINAJKA

Koncepcja pracy przedszkola

1

 

Koncepcja pracy

PRZEDSZKOLA GMINNEGO „NIEZAPOMINAJKA” W WIĘCBORKU

Na lata 2021-2025

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w następujących aktach prawnych:

§ Ustawa z dnia 16 grudnia 2018 Prawo Oświatowe

§  Ustawa o systemie oświaty oraz akty wykonawcze do ustawy,

§  Podstawa programowa wychowania przedszkolnego,

§  Statut Przedszkola,

§  Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U,Nr 168, poz. 1324).

 WIZJA PRZEDSZKOLA

1. Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawioną na  osiąganie sukcesu.

2. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.

3. Atmosfera panująca w przedszkolu sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec odmienności.

4. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

5. Program Przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.

6. Zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

7.   Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, uczestniczenia
w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.

8.  Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie
i skuteczną komunikacje interpersonalną.

9.    Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.


MISJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole:

1.      Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.

2.      Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

3.  Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.

4.  Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka  oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.

5.      Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką.

6.     Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje

do ciągłego doskonalenia się.

O NASZEJ PLACÓWCE

Przedszkole mieści się w Więcborku. Atutem jest plac zabaw , wyposażony w sprzęt do zajęć  i zabaw ruchowych. Budynek znajduje się na ogrodzonych terenach. W Przedszkolu funkcjonuje 6 grup oraz Klub Dziecięcy.

BAZA PRZEDSZKOLA

Przedszkole posiada:

– sześć sal dydaktycznych, wyposażonych w nowoczesne meble dostosowane do wzrostu dzieci i do właściwego ułożenia na nich pomocy. Wszystkie sale przedszkolne posiadają zestawy pomocy dydaktycznych, gier, planszy, zabawek, klocków i innych. W salach zorganizowane są kąciki tematyczne i stałe, np. kącik do obserwacji przyrodniczych, kącik czytelniczy itp.

Każda sala posiada dostęp do łazienki znajdującej się w ciągu komunikacyjnym (korytarzu).

– dwie sale do prowadzenia zajęć indywidualnych, w małych zespołach,

– pełne zaplecze kuchenne, administracyjne, sanitarne, szatnie i pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenie socjalne,

-plac zabaw.

WARUNKI PRACY

W Przedszkolu doskonalimy bazę dydaktyczną. Sale wyposażane są w nowoczesny sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne i bezpieczne zabawki.

Udoskonalany jest również plac zabaw, który zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu kolorowe i bezpieczne urządzenia rekreacyjne zachęcają do zabawy.

Nauczyciele i pracownicy dbają o estetykę i wygląd Przedszkola.

Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalową, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

 

CELE STRATEGICZNE PRZEDSZKOLA :

–  zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju i przygotowanie do codziennego życia;

–  kształtowanie tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałości, otwartości i zrozumienia dla innych;

–  wspieranie we wszystkich sferach (psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, duchowej, moralnej, zdrowotnej) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka;

–  integrowanie z grupą, rodziną, środowiskiem lokalnym;

–  dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka, w tym szczególnie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

–  uwrażliwianie i modelowanie zachowań dzieci zdrowych jako zdolnych do niesienia pomocy i do traktowania dzieci niepełnosprawnych jako partnerów;

–  stosowanie specyficznych metod pracy z dziećmi , które umożliwiają stymulację ich rozwoju, aktywności i samodzielności;

–  indywidualizowanie pracy z dziećmi, również z dziećmi niepełnosprawnymi w celu wyrównywania szans edukacyjnych.

 ZASOBY LUDZKIE

–  wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna,

–  zespół specjalistów:  logopeda, pedagog, rehabilitant ruchowy, oligofrenopedagodzy, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel religii.

MODEL ABSOLWENTA

Dziecko kończące przedszkole:

wykazuje :

–  motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,

–  zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,

–  umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania,
z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,

–  umiejętność koncentracji uwagi, pracy przez dłuższy czas oraz wytrwałości,

–  umiejętność współpracy w grupie,

–  umiejętność radzenia sobie z trudnościami,

–  tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,

–  samodzielność

–  odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami),

kreatywność,

posiada:

-zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób,

-wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,

-podstawową wiedzę o świecie,

potrafi:

–  cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,

rozumie, zna:

–  prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,

–  zasady bezpieczeństwa,

–  zasady higieny, dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną

–  zasady kultury współżycia z ludźmi,

–  kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,

–  potrzebę szanowania przyrody i środowiska;

nie obawia się:

–  występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,

–  dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,

–  wykazywać inicjatywę w działaniu,

–  wyrażać swoich uczuć.


DZIECKO MA PRAWO DO:

-życia i rozwoju,

-swobody myśli, sumienia i wyznania,

-serdecznej miłości i ciepła,

-spokoju i samotności, gdy tego chce,

-snu lub odpoczynku, gdy jest zmęczone,

-indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,

-pomocy i ochrony przed przemocą,

-pomocy ze strony dorosłych,

-nauki, informacji, badania i eksperymentowania,

-doświadczenia konsekwencji swego zachowania,

-zdrowego żywienia,

-wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,

-umiejętność zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

-solidarności w grupie.

KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA.

1. W szerokim zakresie rozwijamy:

– orientację przestrzenną,

– rytm i rytmiczną organizację czasu,

– przyczynę i skutek, przewidywanie następstw,

– kształtowanie umiejętności liczenia obiektów,

– dodawanie i odejmowanie,

– klasyfikację,

– pomaganie dzieciom w uświadamianiu stałej liczby w zbiorze,

– ustawianie po kolei, numerowanie,

– długość i kształt,

– kształtowanie umiejętności mierzenia i pomagania dzieciom w uświadamianiu stałości długości

– intuicję geometryczną,

– kształtowanie odporności emocjonalnej poprzez gry i zdolności do wysiłku intelektualnego

– pomaganie dziecku w uświadamianiu sobie stałej ilości płynów,

– wagę i ważenie,

– układanie i rozwiązywanie zadań z treścią.

2. Częściowo wdrażam program stymulujący pracę mózgu tzw. „Gimnastyka mózgu” wg Paula Denisona i edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej. Kontynuowanie programu pracy przedszkola na rok 2020/2021 Stymulujemy zmysły – sensomotoryka.

3. Zastosowanie metody Glenna Domana pomagające dziecku opanowanie umiejętności globalnego czytania od najmłodszych lat.

4. Opracowanie autorskich arkuszy diagnostycznych, które pozwolą zbadać umiejętności matematyczne, lateralność, poziom inteligencji wielorakich dziecka.

6. Ukierunkowanie pracy pedagoga przedszkolnego na pomoc dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez organizację zajęć indywidualnych lub w małych grupach.

7. Rozwijanie działalności innowacyjnej nauczycieli aby wykorzystać wszystkie pomoce i środki dydaktyczne w celu wzmocnienia aktywności intelektualnej dziecka. Szczególnie wykorzystanie sprzętów TIK.

8. Promowanie umiejętności i wiedzy dzieci, kształcenie samodzielności i odwagi poprzez uczestnictwo w akcjach, przeglądach, konkursach plastycznych, muzycznych itp.

9. Integracja dzieci Przedszkola Gminnego „Niezapominajka” w Więcborku z dziećmi z oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, sportowych itp.

10. Badanie losów wychowanków przedszkola poprzez ankietę wystosowaną do rodziców , której celem jest zdobycie wiedzy o postępach, sukcesach i zainteresowaniach absolwentów placówki aby dokonać ewaluacji pracy zawodowej.

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI NA RZECZ DZIECI

1. Angażowanie rodziców współorganizację imprez przedszkolnych i środowiskowych, wystawianie przedstawień dla dzieci.

2. Działania na rzecz dziecka poprzez konstytuowanie sytuacji w ramach, których rodzice będą pozyskiwać środki finansowe.

3. Udział rodziców w różnych akcjach ogólnopolskich np. „Cała polska czyta dzieciom”, profilaktycznych „Nie pal przy mnie proszę”.

4. Traktowanie opiekunów dziecka jako świadomych partnerów procesu edukacyjnego.

Nawiązanie dobrych relacji między rodzicem a wychowawcą.

5. Rodzicom udziela się pomocy w wychowaniu swoich pociech poprzez przygotowanie szkoleń, kontaktów z wychowawcą w formie konsultacji, organizację spotkań ze specjalistami, pedagogiem przedszkola, udzielanie porad, ułatwianie kontaktów z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

6. Integracja środowiska rodzinnego i przedszkolnego poprzez:

– włączanie rodziców do życia grupy,

– pomoc podczas wycieczek,

– udział w zajęciach otwartych,

– organizowanie imprez oddziałowych,

– dzielenie się wiedzą w różnych dziedzinach życia związanych z wykonywanym zawodem, pasjami opiekunów,

– realizację ciekawych projektów.

7. Pomoc rodziców w adaptacji dziecka w przedszkolu poprzez:

– zaspakajanie psychicznych, fizycznych potrzeb dziecka a przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa,

– stawianie dzieciom granic funkcjonowania co im wolno a czego nie,

– nie przejawianie tendencji do nadmiernego liberalizmu i nadopiekuńczości,

– stopniowe przyzwyczajanie swoich pociech do przebywania pod opieką osób trzecich,

– rozmawianie o przedszkolu w sposób pozytywny,

– nie straszeniem dziecka pozostawieniem w przedszkolu itp.

– mówienie prawdy dziecku,

– konsekwencję w decyzji o pozostawieniu dziecka w przedszkolu.

8.  Informowanie rodziców o postępach edukacyjnych ich dziecka

każdy nauczyciel ma obowiązek konsultować się z rodzicami,

na początku roku szkolnego rodzice informowani są o wymaganiach edukacyjnych związanych z realizacja podstawy programowej, a także programów własnych,

nauczyciele gromadzą i dokumentują informacje o rozwoju dziecka na bieżąco,

rodzice informowani są o postępach dziecka na zebraniu ogólnym lub w trakcie indywidualnych konsultacji,

udostępnianie rodzicom kart obserwacji oraz testów dojrzałości szkolnej,

organizowanie spotkań ze specjalistami: pedagog , logopedy ,

prezentowanie prac dzieci na tablicy,

informowanie o sukcesach dzieci w konkursach, turniejach i olimpiadach przedszkola.

9. Formy współpracy z rodziną dziecka:

zebrania ogólne oraz zebrania grupowe,

konsultacje i spotkania indywidualne.

zajęcia otwarte dla rodziców,

zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,

zajęcia otwarte dla kandydatów na przedszkolaka,

organizowanie szkoleń i warsztatów dla rodziców,

pomoc rodziców podczas realizacji podjętych działań charytatywnych,

udział i współudział rodziców w uroczystościach, spotkaniach i wycieczkach,

włączenie rodziców w działania na rzecz przedszkola, udzielenie wsparcia finansowego.

 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

1. Promocja przedszkola w środowisku lokalnym- upowszechnianie informacji o przedszkolu.

2. Dbanie o organizację tygodnia na adaptację dzieci w przedszkolu. Gdzie rodzice wraz z dziećmi będą mogli uczestniczyć w zajęciach przedszkolnych. Podopieczni poznają wychowawczynię, z którą będą spotykać się każdego dnia, pozostałych kolegów z grupy. Zapoznają się z funkcjonowaniem przedszkola co pomoże zniwelować im lęk przed nowym.

3. Rozszerzenie współpracy z innymi placówkami przedszkolnymi w celu integracji dzieci, upowszechniania roli przedszkola w środowisku lokalnym poprzez organizację turniejów sportowych, konkursów i występów artystycznych dla szerszej publiczności.

4. Współpraca z instytucjami:

Porozumienie z instytucjami wspierającymi edukację dzieci takimi jak:

-Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury,

-Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

-Powiatową Komendą Policji, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,

-Miejską i Gminą Biblioteką Publiczną, KPCEN Bydgoszcz,

-Nadleśnictwem w Runowie

-Urzędem Miejskim i jego wydziałami

-organizacjami lokalnymi,

nawiązanie bliższej współpracy ze Strażą Pożarną.

5. Prowadzenie i rozbudowa strony Internetowej przedszkola, aby umieszczane na niej wiadomości były aktualne i bieżące a jednocześnie promowały działania przedszkola wśród rodziców i społeczności Więcborka.

6. Założenie strony przedszkola na portalu społecznościowym aby każdy nauczyciel mógł upubliczniać swoja ciekawą, innowacyjną działalność i osiągnięcia.

7. Promocja przedszkola i tworzenia jego pozytywnego wizerunku w środowisku przez kontakty z mediami.

8. Organizowanie imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej,

udział w akcjach charytatywnych,

dalsze organizowanie pomocy dla : oraz dla Schroniska dla zwierząt,

organizowanie praktyk studenckich,

włączanie się w organizowane na terenie miasta przedsięwzięcia kulturalne, konkursy oraz udział w niektórych imprezach o charakterze  lokalnym.

 

ORGANIZACJA I KIEROWANIE PRACĄ PRZEDSZKOLA

Efektywne kierowanie i administrowanie placówką oświatową, sprawność organizacyjna oraz system komunikowania się muszą być zgodne z oczekiwaniami dzieci, rodziców, pracowników i właściwych instytucji zewnętrznych.

 • Kadra pedagogiczna, która stanowi trzon pracy placówki.

 • W kontaktach z pracownikami kierowanie się wzajemnym szacunkiem.

 • Umożliwienie nauczycielom rozwoju swoich umiejętności poprzez organizację szkoleń i lekcji otwartych.

 • Wdrożenie odpowiedniego systemu obiegu informacji miedzy pracownikami, rodzicami a dyrektorem-założenie i wdrożenie do pracy dziennika elektronicznego.

 • Założenie z nauczycielami i pracownikami bazy e-maili pracowników w celu przekazywania informacji.

 • Wyznaczenie miejsca, w którym będą przekazywane bieżące informacje nauczycielom, pracownikom i rodzicom.

 • Częste organizowanie spotkań pracowniczych i posiedzenia Rady Pedagogicznej w celu omawiania bieżących spraw, wyrażania potrzeb zawodowych.

 • Wykorzystywanie potencjału i innowacyjności kadry pedagogicznej poprzez :

– inspirowanie ich do poszukiwania i eksperymentowania,

– inspirowanie do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania dodatkowych umiejętności choćby w dziedzinie zaplanowanych działań edukacyjnych,

– dofinansowywanie szkoleń,

– prowadzenie rad szkoleniowych dotyczących pracy z e-dziennikiem, zakładania elektronicznych skrzynek pocztowych i wdrażania TIK w edukacji przedszkolnej,

– docenianie i nagradzanie osiągnięć i wzorowej pracy.

 • Stworzenie karty samooceny pracy nauczycieli zgodnie z wytycznymi Uchwały Rady Miasta co do decyzji o przydzielaniu dodatku motywacyjnego.

 • Zadbanie o odpowiednią politykę kadrową przedszkola.

 • Dbałość o właściwą atmosferę i warunki pracy, otwartość i wyrozumiałość na potrzeby podwładnych.

 • Zaplanowanie wyjazdów studyjnych do innych placówek przedszkolnych w celu wymiany doświadczeń i umiejętności.

 • Dbanie o dobry kontakt nauczycieli przedszkola i szkoły podstawowej, do której trafiają absolwenci placówki.

 • Udzielanie nauczycielom klas pierwszych rzetelnych informacji o wychowankach dotyczących ich rozwoju i potrzeb.

 • Zapraszanie uczniów szkoły na spotkania integracyjne co ułatwi szybszą adaptacji i integrację w środowisku szkolnym przedszkolaków.

 • Dbałość o bazę materialną i dydaktyczną.

 • Analiza potrzeb przedszkola w tej dziedzinie wynika, że najważniejszym na dzisiaj elementem doposażenia przedszkola są ekrany akustyczne oddzielające plac zabaw od ulicy.

 • Remont pozostałych łazienek w przedszkolu.

 • Doposażenie placówki w sprzęt multimedialny w każdej sali przedszkolnej (tablica interaktywna lub monitor + laptop) i tablety do pracy w grupie.

 • Działalność kuchni i stołówki w przedszkolu.

 • Dbanie o pracę jadłodajni, przede wszystkim wyposażenie w odpowiedni sprzęt i jakość produktów, z których wykonywane są posiłki. W tym celu można pozyskiwać zdrowe towar od lokalnych producentów.

Rola nauczyciela:

 • To fachowiec w dziedzinie swojego przedmiotu, dobry wychowawca i opiekun a przede wszystkim organizator procesu kształcenia. Nauczyciel pod którego okiem dziecko będzie zdobywało umiejętności, będzie kształciło swoje kreatywne myślenie, poszukiwało i dobrze się bawiło. Nauczyciel doskonalący swój warsztat pracy i dobrze planujący.

 • Nauczyciel nie może być tylko wykonawcą realizującym odgórnie opracowany program, ale musi być osobą kreatywną, wspomagającą rozwój każdego dziecka, odpowiednio do jego potrzeb, możliwości, aspiracji.

 • Wspieranie nauczycieli, którzy doskonalić będą swoje kompetencje, rozumiane szerzej niż wykształcenie czy kwalifikacje. Motywowanie do wielowymiarowego postrzegania zawodu i roli współczesnego nauczyciela.

 • Kadra pedagogiczna stanowi trzon pracy placówki.

 • Umożliwienie nauczycielom rozwoju swoich umiejętności poprzez organizację szkoleń i lekcji otwartych.

KRYTERIA SUKCESU

upowszechnienie i akceptacja praw dziecka,

wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola,

poszerzenie oferty zajęć dodatkowych,

zwiększenie poczucia bezpieczeństwa (fizycznego i psychicznego),

skuteczna realizacja programów własnych oraz programu terapii, profilaktyki
i wychowawczego,

skuteczny system diagnozowania dzieci,

efektywne działania wspierające dziecko potrzebujące pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

częsty udział dzieci w konkursach, turniejach, olimpiadach, itp.,

przedszkole jest organizatorem konkursów międzyprzedszkolnych,

aktywny udział w akcjach ochrony środowiska: zbieranie makulatury, segregacja śmieci, zbieranie baterii,

czynny udział w wielu akcjach charytatywnych,

rozszerzenie integracji rodziców z placówką,

eskalacja współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole,

wypromowanie przedszkola w środowisku lokalnym,

wzrost skuteczności pracy nauczycieli,

zadowolenie nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacja
w dążeniu do osiągnięcia sukcesu,

na terenie placówki, doskonalenie nauczycieli

działanie w przedszkolu programów własnych:

 • rodzaje zajęć dodatkowych

– gromada zuchowa „Słoneczne promyki”

– kółko muzyczne „Z muzyką weselej”

 • program logopedyczny

– Program terapii logopedycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami rozwoju”

-„Program profilaktyki logopedycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym „Gimnastyka buzi i języka”

 • program terapeutyczny

– „Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny”

– „Wczesne wspomaganie”

– „Program rewalidacyjny”

podnoszenie estetyki placu zabaw,

wymiana krzesełek w stołówkach i mebli w salach na nowe,

wzbogacenie bazy przedszkola o: nowoczesne pomoce dydaktyczne, materiały dydaktyczne,

– działania dyrektora przyczyniają się do rozwijania kreatywności nauczycieli, którzy realizują programy ogólnopolskie, przygotowują występy dzieci oraz realizują własną ścieżkę rozwoju zawodowego,

– Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami nauczycieli poprzez realizację „spaceru edukacyjnego” lub obserwacji zajęć otwartych.

– Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji, i poszanowania ich praw. Poprzez systematyczne rozpoznawanie potrzeb naszego środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, doskonalimy jakość pracy naszej placówki.

Diagnozowanie umiejętności matematycznych wśród dzieci przedszkolnych w celu wyeliminowania niepowodzeń szkolnych w tym zakresie.

– Współuczestniczenie rodziców w życiu przedszkola.

– Pomoc rodziców w planowaniu pracy placówki.

– Zaangażowanie opiekunów do konstytuowania działań na rzecz przedszkola.

 

 

 

 

 

Koncepcja pracy przedszkola

WYCHOWAĆ KREATYWNEGO MYŚLICIELA –DAĆ DZIECKU NARZĘDZIA”

PRZEDSZKOLE GMINNE NR1 W WIĘCBORKU

Rok 2012/2017

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w następujących aktach prawnych:

§  Ustawa o systemie oświaty oraz akty wykonawcze do ustawy,

§  Podstawa programowa wychowania przedszkolnego,

§  Statut Przedszkola,

§  Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U,Nr 168, poz. 1324)

 

2O PRAWACH DZIECKA

Niech się wreszcie każdy dowie

I rozpowie w świecie całym,

Że dziecko to także człowiek,

Tyle, że jeszcze mały.

Dlatego ludzie uczeni,

Którym za to należą się brawa,

Chcąc wielu dzieci los zmienić,

Spisali dla was mądre prawa.

Więc je na co dzień i od święta,

Spróbujcie dobrze zapamiętać.

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,

A szczególnie do robienia czegoś niedobrego.

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi

I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić wyzywać,

I każdego mogę na ratunek wzywać.

Jeśli mama albo tata, już nie mieszka z nami,

Nikt nie może mi zabraniać spotkać ich czasami.

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,

Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

Mogę żądać aby każdy uznał moje prawa

A gdy różnią się od innych, to jest moja sprawa.

Tak się tu w wierszu poukładały,

Prawa dla dzieci na całym świecie,

Byście w potrzebie z nich korzystały

Najlepiej jak umiecie.

Marcin Brykczyński

 

3CELE STRATEGICZNE PRZEDSZKOLA :

–  zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju i przygotowanie do codziennego życia;

–  kształtowanie tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałości, otwartości i zrozumienia dla innych;

–  wspieranie we wszystkich sferach (psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, duchowej, moralnej, zdrowotnej) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka;

–  integrowanie z grupą, rodziną, środowiskiem lokalnym;

–  dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka, w tym szczególnie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

–  uwrażliwianie i modelowanie zachowań dzieci zdrowych jako zdolnych do niesienia pomocy i do traktowania dzieci niepełnosprawnych jako partnerów;

–  stosowanie specyficznych metod pracy z dziećmi , które umożliwiają stymulację ich rozwoju, aktywności i samodzielności;

–  indywidualizowanie pracy z dziećmi, również z dziećmi niepełnosprawnymi w celu wyrównywania szans edukacyjnych.

 

 

 

4O NASZEJ PLACÓWCE

Przedszkole mieści się w Więcborku , ale ma także filie w Sypniewie i oddział przedszkolny w Borzyszkowie . Atutem są place zabaw , wyposażony w sprzęt do zajęć  i zabaw ruchowych. Budynki znajdują się na ogrodzonych terenach . Przedszkola stanowią odrębne budynki.

W przedszkolu funkcjonuje 12 grup :

w Więcborku funkcjonuje 8 oddziałów w tym 1 integracyjny

w Sypniewie funkcjonują 3 oddziały

w Borzyszkowie 1 oddział.

 

 

5ZASOBY MATERIALNE
Placówka posiada:

–  sale dydaktyczne wyposażanych w meble i pomoce dydaktyczne,

–  salę do prowadzenia zajęć specjalistycznych,

– place zabaw ,

–   zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne;

ZASOBY LUDZKIE

–  wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna,

–  zespół specjalistów:  logopeda, , pedagog, rehabilitant ruchowy, oligofrenopedagodzy, .

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA REALIZOWANA JEST W OPARCIU O:,

– Roczny plan pracy przedszkola,

– Program własny „Cztery żywioły

„,Inaczej niż zwykle „

– Projekty wychowawcze,,

– Program terapii pedagogicznej.

 

 

 

6WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Dziecko jest:

–  ciekawe świata,

–  ufne w stosunku do nauczycieli,

–  radosne,

–  aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,

–  twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,

–  uczciwe i prawdomówne,

–  odpowiedzialne i obowiązkowe,

–  kulturalne i tolerancyjne,

–  świadome zagrożeń.

7MODEL ABSOLWENTA

Dziecko kończące przedszkole:

wykazuje :

–  motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,

–  zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,

–  umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania
z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,

–  umiejętność koncentracji uwagi, pracy przez dłuższy czas oraz wytrwałości,

–  umiejętność współpracy w grupie

–  umiejętność radzenia sobie z trudnościami

–  tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań

–  samodzielność,

–  odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami).

– kreatywność

posiada:

↔  zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób

wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia

podstawową wiedzę o świecie;

potrafi:

–  cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,

rozumie, zna:

–  prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,

–  zasady bezpieczeństwa,

–  zasady higieny, dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną

–  zasady kultury współżycia z ludźmi,

–  kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,

–  potrzebę szanowania przyrody i środowiska;

nie obawia się:

–  występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,

–  dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,

–  wykazywać inicjatywę w działaniu,

–  wyrażać swoich uczuć.8

WIZJA PRZEDSZKOLA

1. Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawioną na  osiąganie sukcesu.

2. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.

3. Atmosfera panująca w przedszkolu sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec odmienności.

4. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

5. Program Przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.

6. Zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

7.   Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, uczestniczenia
w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.

8.  Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie
i skuteczną komunikacje interpersonalną.

9.    Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.

 

9
MISJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole:

1.      Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.

2.      Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

3.  Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.

4.  Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka  oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.

5.      Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką.

6.     Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje

do ciągłego doskonalenia się.

10

 

KRYTERIA SUKCESU

– upowszechnienie i akceptacja praw dziecka,

– wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola,

– poszerzenie oferty zajęć dodatkowych,

– zwiększenie poczucia bezpieczeństwa (fizycznego i psychicznego),

– skuteczna realizacja programów własnych oraz programu terapii, profilaktyki
i wychowawczego,

– skuteczny system diagnozowania dzieci,

– efektywne działania wspierające dziecko potrzebujące pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

– częsty udział dzieci w konkursach, turniejach, olimpiadach, itp.,

– przedszkole jest organizatorem konkursów międzyprzedszkolnych,

– aktywny udział w akcjach ochrony środowiska: zbieranie makulatury, segregacja śmieci, zbieranie baterii,

– czynny udział w wielu akcjach charytatywnych,

– rozszerzenie integracji rodziców z placówką,

– eskalacja współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole,

– wypromowanie przedszkola w środowisku lokalnym,

– wzrost skuteczności pracy nauczycieli,

– zadowolenie nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacja
w dążeniu do osiągnięcia sukcesu,

– na terenie placówki, doskonalenie nauczycieli

– działanie w przedszkolu programów własnych: profilaktyczny, wychowawczy, terapeutyczny, do zajęć kółka tanecznego, do kółka plastycznego , teatralnego ,gromady zuchowej ,jestem bezpieczny, , program współpracy z rodzicami..

– elewacja budynku w Sypniewie ,

– podnoszenie estetyki placu zabaw,

– wymiana krzesełek w stołówkach i mebli w salach na nowe,

– wzbogacenie bazy przedszkola o: nowoczesne pomoce dydaktyczne, materiały dydaktyczne,
11

OBSZARY ROZWOJU PRZEDSZKOLA


I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej  oraz innej działalności statutowej.
1. Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
2. Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
II. Procesy zachodzące w przedszkolu
1. Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu   koncepcji pracy.
2. W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.


III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym
1. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
2. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
3. Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.
IV. Zarządzanie przedszkolem
1. Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją rozwoju.

 

 

12

KAŻDY MA SWOJE PRAWA

W zakresie upowszechnienia i akceptacji praw dziecka zaplanowano:

1.      Cykliczne przeprowadzanie zabaw i zajęć z zakresu przestrzegania i znajomości Kodeksu Praw Dziecka.

2.      Zorganizowanie kącika dla rodziców poświęconego powyższej tematyce.

3.      Zapraszanie do przedszkola gości: psychologa, pedagoga, przedstawicieli policji
i straży miejskiej w celu przeprowadzania rozmów z dziećmi.

 

 

10

ROLA NAUCZYCIELA

„Bo prawdziwy nauczyciel to nie tylko fachowiec, to osoba, która czuje jak pracować w tak trudnym zawodzie. Dobry nauczyciel będzie wiedział, jak wykorzystując swoje predyspozycje efektywnie współpracować w środowisku społecznym, jak sprostać potrzebom i wymaganiom swoich wychowanków i ich rodziców”.

Barbara Błaż

1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem
i możliwościami rozwojowymi.

2. Poznanie dziecka poprzez obserwację jego aktywności (znajomość psychiki rozwojowej dziecka).

3. Prawidłowe zdiagnozowanie dziecka i dostosowanie metod nauczania do jego potrzeb i możliwości.

4. Zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, zarówno fizycznego jak i psychicznego.

5. Dostarczenie dziecku bodźców stymulujących i pobudzenie je do aktywności własnej.

6. Otwarcie na dziecko i na jego pomysły.

7. Wprowadzenie dziecka w świat wiedzy.

8. Wdrażanie do samodzielności.

9. Kształcenie prawidłowych postaw społecznych.

10. Przygotowanie dzieci specjalnej troski do integracji z pełnosprawnymi rówieśnikami.

11. Prawidłowe instruowanie zdrowych dzieci w jaki sposób zainicjować kontakty
z dziećmi niepełnosprawnymi.

12. Nawiązanie więzi z domem rodzinnym dziecka jako warunku prawidłowej realizacji programu.

13. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
13

ADAPTACJA NOWO  PRZYJĘTYCH DZIECI DO PRZEDSZKOLA

Od trzeciego roku życia dziecka rozpoczyna się okres zwany przedszkolnym.  Oznacza to, że 3-latek może pozostać przez dłuższy czas poza domem, pod opieką osób trzecich. Moment pójścia do przedszkola jest istotnym w jego życiu i budzi silne emocje. Dziecko musi rozstać się na określony czas z rodziną dlatego naturalnym uczuciem staje się lęk. Dominujące uczucie lęku skutecznie blokuje chęć poznania nowego miejsca i nowych rzeczy.

Nasuwa się więc pytanie jak pomóc dziecku bezpiecznie wkroczyć w przedszkolny świat. Najważniejsze wydaje się by nauczyciel zdobył ich zaufanie, by wszyscy wzajemnie się poznali. Służyć mogą temu tak zwane dni otwarte i spotkania adaptacyjne, które co roku są organizowane w naszej placówce. W trakcie tych spotkań dziecko może poznać przedszkole, rytm dnia i organizację zajęć, kolegów i koleżanki oraz panią, która będzie się nim opiekowała w poczuciu bezpieczeństwa dzięki obecności rodziców. Rodzice mogą zapytać
o wszystko, co ich niepokoi, uzyskać informacje na temat, co zrobić, aby dziecko w jak najlepszy sposób zaadoptowało się w przedszkolu.

 

 

4

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA

I. Promocja placówki

1.      Dbałość o dobre imię przedszkola w środowisku lokalnym poprzez wszystkie możliwe sposoby.

2.      Życzliwość wobec rodziców.

3.      Popularyzowanie wychowania przedszkolnego.

4.      Prowadzenie strony internetowej przedszkola.

5.      Prowadzenie kroniki przedszkolnej.

6.      Prezentacja w lokalnych mediach.

7.      Zabieganie o notatki w prasie lokalnej.

8.      Organizacja uroczystości z udziałem rodziców i zaproszonych gości.

 

14

II. Motywacja przedszkolaków

Staramy się jak najczęściej stosować nagrody, stosowanie kary pozostaje ostatecznością. Skupiamy się na tym co dziecko zrobiło dobrego starając się ignorować zachowania niewłaściwe. Jasno określamy swoje oczekiwania wobec dziecka. Zawieramy z dziećmi kontrakty i wspólnie przestrzegamy ustalonych w nich zasad.

Motywujemy:

1.      Poprzez stosowanie nagród

– pochwała indywidualna,

– pochwała na forum grupy,

– pochwała na tablicy grupowej (W tym tygodniu wyróżnił się),

– informacja do rodziców lub opiekunów dziecka,

– przyznanie emblematu „Jestem na medal”,

– przydzielenie funkcji.

2.      Poprzez stosowanie kar

– upomnienie słowne w „cztery oczy”,

– upomnienie na forum grupy,

– informacja do rodziców,

– czasowe odebranie przydzielonej funkcji,

– chwilowe odsunięcie od zabawy.
15

III. Diagnozowanie osiągnięć dzieci

 

Nauczyciele prowadzą diagnozę i dokumentują ją na podstawie:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61 poz. 624
z późniejszymi zmianami):

załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia dotyczy przedszkola i stanowi:

§ 15. Statut przedszkola określa szczegółowo zakres zadań nauczycieli związanych z:

1) współdziałaniem z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania
i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

2) planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość,

3) prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji,

4) współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.

Diagnostyka dydaktyczno ? wychowawcza jest opisem i wyjaśnieniem sposobów rozpoznawania sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ucznia, w tym zwłaszcza zmian jakie w nim zachodzą pod wpływem oddziaływania pedagogicznego.

Diagnoza jest podstawą planowania procesu dydaktyczno – wychowawczego
w przedszkolu.

Postawienie dobrej diagnozy wymaga uwzględnienia szeregu aspektów

(Czajkowska I., Herda K., 1989):

– aspekt medyczny – dotyczy rozwoju fizycznego i motoryki oraz stanu zdrowia,

– aspekt psychologiczny – dotyczy funkcji emocjonalno-motywacyjnych,

osobowości, socjalizacji, funkcjonowania procesów poznawczych, lateralizacji,

koordynacji różnych funkcji,

– aspekt społeczny – dotyczy środowiska rodzinnego i funkcjonowania w grupie

przedszkolnej/szkolnej,

– aspekt pedagogiczny – obejmuje wiedzę i umiejętności odpowiednio

do wieku dziecka i wymagań wynikających z podstawy programowej, a także rozpoznanie różnorodnych trudności i problemów.
16

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dziecka:

1.      Diagnoza wstępna

– wybór techniki i opracowanie narzędzi do diagnozowania,

– przeprowadzenie obserwacji wstępnej,

– ustalenie, które dzieci wymagają pomocy psychologiczno- pedagogicznej,

– przekazanie informacji rodzicom.

2.      Ustalanie i podjęcie form pomocy dziecku

– powołanie zespołu wspomagającego dziecko,

– analiza wyników diagnozy oraz orzeczeń i opinii o dzieciach,

– założenie kart: KIP -ów i IPT – ów,

– opracowanie planu działań wspierających,

-uzyskanie zgody rodziców,

– opracowanie indywidualnych i grupowych planów i programów terapii lub wspomagania.

3.      Ewaluacja działań

– monitorowanie postępów dziecka,

– ocena skuteczności zrealizowanych metod i form w stosunku do dziecka,

– korygowanie pracy zespołu,

– przeprowadzenie diagnozy półrocznej i końcowej,

– wnioski do dalszej pracy.

 

1

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla rodzica:

– zebranie informacji o potrzebach w zakresie warsztatów i zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców,

– opracowanie tematyki warsztatów oraz terminu zajęć dla rodziców,

– organizacja kąciku dla rodziców,

– podsuwanie literatury psychologiczno – pedagogicznej,

– wyznaczenie terminu spotkań dla rodziców.

 

 

17
IV. Monitorowanie osiągnięć nauczycieli

Nauczyciele na bieżąco są poddawani ocenie przez rodziców i dyrektora placówki. Dwa razy w roku dokonują samooceny własnej pracy poprzez: sprawozdanie z pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Badanie osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

– codziennej obserwacji ich pracy,

– ankiet,

– rozmów z nauczycielami,

– rozmów z rodzicami,

– obserwacji,

– obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,

– kontrola i analiza dokumentacji prowadzonej przez nauczyciela.

 

18

V. Informowanie rodziców o postępach edukacyjnych ich dziecka

– każdy nauczyciel ma obowiązek konsultować się z rodzicami,

– na początku roku szkolnego rodzice informowani są o wymaganiach edukacyjnych związanych z realizacja podstawy programowej, a także programów własnych,

– nauczyciele gromadzą i dokumentują informacje o rozwoju dziecka na bieżąco,

– rodzice informowani są o postępach dziecka na zebraniu ogólnym lub w trakcie indywidualnych konsultacji,

– udostępnianie rodzicom kart obserwacji oraz testów dojrzałości szkolnej,

– organizowanie spotkań ze specjalistami: pedagog , logopedy ,

– prezentowanie prac dzieci na tablicy,

– informowanie o sukcesach dzieci w konkursach, turniejach i olimpiadach przedszkola.
19

VI. Praca w oparciu o metody aktywizujące i programy własne

Wdrażanie dzieci do samodzielności i aktywności na rzecz własnego rozwoju zależy nie tylko od temperamentu dzieci, ale także od  postawy i stylu pracy nauczyciela. Dlatego w pracy dydaktyczno- wychowawczej wykorzystujemy szereg metod kreatywnych i aktywizujących, między innymi:

– pedagogika zabawy,

– metoda projektu,

– drama,

– burza mózgów

– gry planszowe

– małe filozofowanie

– badanie i eksperymentowanie

 

Działaniami podnoszącymi jakość pracy przedszkola jest opracowanie i wdrożenie do realizacji programów własnych. Z tego względu w placówce pracujemy w oparciu
o programy i projekty własne:

1. ,Cztery żywioły”

2. Program Terapii Pedagogicznej,

3. ,Inaczej niż zwykle”

4. Projekty wychowawcze,

5. „Akademia twórczego umysłu”

6. programy zajęć dodatkowych :

Plastyczne

Techniczne

Muzyczno – taneczne

Gromady zuchowej

 

20

WSPÓŁPRACA ZESPOŁU PEDAGOGÓW

Warunkiem prawidłowo przebiegającego procesu dydaktyczno – wychowawczego jest kompetentna i efektywna współpraca całego zespołu pedagogów. Najczęściej Rada Pedagogiczna pracuje w zespołach zadaniowych. Zespoły te tworzone są w oparciu
o zgłaszające się chętne osoby do danego zadania. Każdy zespół na początku zbiera dane, następnie je analizuje i interpretuje. Kolejnym krokiem w pracy zespołów jest planowanie
i realizacja podjętych działań. Ostatnim etapem w tym procesie jest ocena wyników, czyli sprawdzenie czy cel został osiągnięty.

W naszym przedszkolu funkcjonują następujące zespoły:

1. prowadzących daną grupę,

2. do spraw promocji,

3. wspierający dziecko o specyficznych potrzebach edukacyjnych,

4. opiniujący programy przyjmowane do realizacji w przedszkolu,

5. realizujący programy własne,

6. ewaluacyjne,

7. tworzący dokumenty w oparciu, o które pracuje placówka,

8. przygotowanie i prowadzenie imprez i uroczystości,

9. prowadzący kółka zainteresowań,

10. do spraw dekoracji.

Wyniki pracy zespołów są analizowane i oceniane w procesie bieżącego zarządzania placówką. Dyrektor zachęca nauczycieli do współpracy, wspiera ich pomysły
i inicjatywy, akceptuje aktywność pracowników oraz stwarza warunki i właściwą atmosferę pracy, swoim postępowaniem daje przykład innym.


Działania dyrektora przyczyniają sie do rozwijania kreatywności nauczycieli, którzy realizują programy ogólnopolskie, przygotowują występy dzieci oraz realizują własną ścieżkę rozwoju zawodowego.

 

21

WSPÓŁPRACA Z RODZINĄ DZIECKA

Formy współpracy z rodziną dziecka:

– zebrania ogólne oraz zebrania grupowe,

– konsultacje i spotkania indywidualne.

– zajęcia otwarte dla rodziców,

– zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,

– zajęcia otwarte dla kandydatów na przedszkolaka,

– prowadzenie tematycznych kącików dla rodziców,

– organizowanie szkoleń i warsztatów dla rodziców,

– pomoc rodziców podczas realizacji podjętych działań charytatywnych,

– udział i współudział rodziców w uroczystościach, spotkaniach i wycieczkach,

– włączenie rodziców w działania na rzecz przedszkola, udzielenie wsparcia finansowego.

 

22

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

– organizowanie imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej,

– dalsza współpraca z instytucjami oświatowymi, organizacjami, instytucjami i władzami samorządowymi,

– nawiązanie bliższej współpracy ze Strażą Pożarną, Policja ,Urzędem Miejskim, Firmami, Instytucjami

– udział w akcjach charytatywnych,

– dalsze organizowanie pomocy dla : oraz dla Schroniska dla zwierząt,

– organizowanie praktyk studenckich,

– włączanie się w organizowane na terenie miasta przedsięwzięcia kulturalne, konkursy oraz udział w niektórych imprezach o charakterze  lokalnym i ogólnokrajowym.

 

22

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH

Oferta zajęć dodatkowych w naszej placówce :

– nauka języka angielskiego (dwa razy w tygodniu).

zajęcia prowadzone przez nauczycieli bezpłatnie:

– kółko taneczne

– kółko muzyczne

– kółko plastyczne

– kółko teatralne

– gromada zuchowa

– zajęcia z logopedą

– zajęcia gimnastyki korekcyjnej

– zajęcia z pedagogiem

 

 

24

REKOMENDACJA DO DALSZEJ PRACY:

Na podstawie rozmów, analiz pracy oraz  przeprowadzonej ewaluacji w przedszkolu

zaplanowano:

w zakresie bazy:

– stopniowa wymiana umeblowania sal na nowe,

– wzbogacenie bazy przedszkola o: nowoczesne pomoce dydaktyczne, materiały dydaktyczne,

w zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców:

– zwiększenie ilości zabaw na świeżym powietrzu,

– przeanalizowanie możliwości rozszerzenia oferty zajęć dodatkowych,

– organizowanie wycieczek wspólnie z rodzicami.

w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:

– szkolenie nauczycieli w zakresie kontaktów interpersonalnych oraz metod aktywizujących,

inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania dodatkowych umiejętności,

w zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:

– rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych,

– udział w konkursach, igrzyskach i olimpiadach organizowanych na terenie miasta,

– dalsze uczestnictwo i organizowanie konkursów międzyprzedszkolnych,

– rozszerzenie współpracy i instytucjami bezpieczeństwa społecznego,

zobowiązanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć przez publikacje,

– zabieganie o częstsze pojawianie się notatek prasowych i  informacji o naszej placówce
w lokalnej prasie i telewizji.

 

25

EWALUACJA KONCEPCJI

Ewaluacja zaplanowanych działań odbywać się będzie w trzech etapach:

* na początku poprzez wprowadzanie koniecznych zmian będziemy ulepszać realizowany program.

* po każdym roku pracy:

– sprawdzenie które działania zostały zrealizowane,

– w razie potrzeby wprowadzenie zmian w koncepcji,

– zaplanowanie dalszej pracy placówki w oparciu o zebrane informacje.

* po 5 latach:

– ocena efektów działania programu (podsumowująca Rada Pedagogiczna),

– stopień zaangażowania nauczycieli w realizację założeń (samoocena nauczycieli),

– wnioski do dalszej pracy.

Informacje dotyczące bieżącej realizacji zadań zaplanowanych na dany rok szkolny gromadzi zespół do spraw ewaluacji a po ich zakończeniu przekazuje informację zwrotną dyrektorowi.

Ewaluację po zakończeniu każdego roku realizacji koncepcji (programu) i ewaluację sumującą przeprowadza dyrektor, a jej wyniki przedstawiane są na posiedzeniach rady pedagogicznej.

 

26

Tematyka konkretnych działań 2013/2014

Hasło przewodnie” Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia powinna zaczynać się już w przedszkolu.”

 

 

tematyka

sposób realizacji

termin realizacji

efekt

Poznajmy swoje oczekiwania”

 • spotkanie organizacyjno –porządkowe
wrzesień poznanie wzajemnych oczekiwańkreowanie prawidłowych relacji dom rodzinny –rodzic .

Jesteśmy bezpieczni „

 • zajęcia otwarte

razem z rodzicami

tworzymy prace obrazujące prawidłowe zachowania

( technika dowolna)

październik
● współdziałanie dziecka i rodzica
okazja obserwowania dziecka podczas działania wystawa powstałych prac na terenie placówek

Chcesz być dobrym rodzicem?”

 • spotkanie z pedagogiem i logopedą
listopad rodzic pozyskuje specjalistyczne wskazówki konsultuje swoje spostrzeżenia

Jestem zdrowy ,bo jem warzywa i owoce„

Co wiem o swoim dziecku

 • wspólnie z rodzicami wykonanie surówek z warzyw i owoców
 • Wspólne spożywanie
 • spotkanie z rodzicami –przekazanie wyników obserwacji i diagnozy wstępnej
listopad
 • rodzic obserwuje działania dziecka w zespole
 • pozyskuje spostrzeżenia
 • integruje się z dzieckiem
 • stwarza okazje do ponownych działań

rodzic otrzymuje informacje na temat obserwacji wstępnej i diagnozy, a także poznaje i wyraża opinie na temat kierunku i planu dalszej pracy z dzieckiem

Potrafię udzielić pierwszej pomocy”

 • zajecie otwarte

dzieci uczestniczą w kursie pomocy przedmedycznej ( 5i 6 latki)

3i4l uczestniczą w scenkach sytuacyjnych

grudzień dostrzeganie jak ważny jest aspekt świadomości zagrożenia

Nawyki higieniczne w życiu mojego dziecka”

 • spotkanie z lekarzem pediatrom
styczeń rodzic pozyskuje ciekawe i ważne informacje na temat kształtowania nawyków u swojego dzieckama okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami

Wiem więcej o moim dziecku”

Zakładamy ogródki z witaminkami „

 • spotkanie z rodzicami – przekazanie informacji o rozwoju dziecka po I półroczu
 • wspólne przygotowanie hodowli szczypiorku, rzeżuchy
styczeń rodzic pozyskuje informacje na temat rozwoju dziecka w związku z wytyczonymi zadaniami po I półroczu 

 • współdziałanie , wymiana doświadczeń na temat zdrowego odżywiania

Nawyki higieniczne w życiu mojego dziecka

 • spotkanie z lekarzem pediatrom
 • zajecie otwarte – zabawy wspólnie z rodzicami,

Tworzymy prace na temat czynnego spędzania wolnego czasu ( sporty)

luty ● ● rodzic pozyskuje ciekawe i ważne informacje na temat kształtowania nawyków u swojego dzieckama okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami 

wystawa prac

Mamo , Tato

wiem co znaczy znać wartości

 • spotkanie z rodzicami

zajecie otwarte

Znam wartości „

wykonanie sylwetki dziecka z innego kraju

( duża sylweta )

marzec dziecko wykazuje się znajomościa i rozumieniem wartości  

 • rodzic pozyskuje informacje o zasobie wiedzy dziecka

Zakładamy uprawę ziół”

 • spotkanie z rodzicami zajecie otwarte – wspólne założenie przez każde dziecko w donicy hodowli zioła

( celem wysadzenia w ogrodzie przedszkolnym)

kwiecień wspólne tworzenie hodowli  

 • rozumienie znaczenia ziół w odżywianiu

okazja obserwowania dziecka podczas działania

Co z tą szkołą

 • spotkanie z dyrektorem przedszkola

prezentacja „ Co dalej rodzicu?”

maj rodzic pozyskuje obraz dziecka gotowego do podjęcia obowiązku szkolnego dzieli się swoimi spostrzeżeniami

Wiem wszystko o moim dziecku”

 • spotkanie w celu przekazania arkusza gotowości szkolnej oraz informacji o rozwoju dziecka w ciągu całego roku
maj rodzic pozyskuje informacje o gotowości szkolnej dzieckapodejmuje decyzję – co dalej ( 5L)

Biesiada sport i odżywianie ” -Razem zawsze jest weselej”

spotkanie sobotnie czerwiec rodzice czują się współgospodarzami przedszkola,

 

W ciągu roku szkolnego preferowane formy współpracy z domem rodzinnym:

 1. Rozmowy indywidualne z inicjatywy rodzica i nauczyciela
 2. Zajęcia otwarte w zależności od inicjatywy nauczyciela lub oczekiwań rodziców
 3. Udzielanie pomocy w zakresie kierowania do PPP
 4. Opiniowanie przez rodziców planów pracy indywidualnej z dzieckiem
 5. Przekazywanie rodzicom informacji za pomocą tablicy kontaktów jak i inna dostępną drogą.
 6. Włączanie rodziców do prac na rzecz grupy i przedszkola.

Udział rodziców w organizacji wycieczek , spotkań , imprez przedszkolnych

 

Tematyka konkretnych działań 2014/2015

Hasło przewodnie” Dziecko za sterem

tematyka

sposób realizacji

termin realizacji

efekt

Poznajmy swoje oczekiwania”

 • spotkanie organizacyjno –porządkowe
wrzesień poznanie wzajemnych oczekiwańkreowanie prawidłowych relacji dom rodzinny –rodzic .
     

Chcesz być dobrym rodzicem?”

 • spotkanie z pedagogiem i logopedą
listopad rodzic pozyskuje specjalistyczne wskazówki konsultuje swoje spostrzeżenia
Co wiem o swoim dziecku
 • spotkanie z rodzicami –przekazanie wyników obserwacji i diagnozy wstępnej
listopad rodzic otrzymuje informacje na temat obserwacji wstępnej i diagnozy, a także poznaje i wyraża opinie na temat kierunku i planu dalszej pracy z dzieckiem

Potrafię udzielić pierwszej pomocy”

 • zajecie otwarte

dzieci uczestniczą w kursie pomocy przedmedycznej ( 5i 6 latki)

3i4l uczestniczą w scenkach sytuacyjnych

grudzień dostrzeganie jak ważny jest aspekt świadomości zagrożenia

Tańczymy, by wyrazić naszą radość”

 • Zabawy taneczne z rodzicami
styczeń · dostrzeganie aspektu ważności wspólnego spędzania czasu

Nawyki higieniczne w życiu mojego dziecka”

 • spotkanie z lekarzem pediatrom
styczeń rodzic pozyskuje ciekawe i ważne informacje na temat kształtowania nawyków u swojego dzieckama okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami

Wiem więcej o moim dziecku”

 • spotkanie z rodzicami – przekazanie informacji o rozwoju dziecka po I półroczu
styczeń rodzic pozyskuje informacje na temat rozwoju dziecka w związku z wytyczonymi zadaniami po I półroczu

Nawyki higieniczne w życiu mojego dziecka

 • spotkanie z lekarzem pediatrom
 • zajecie otwarte – zabawy wspólnie z rodzicami,

Tworzymy prace na temat czynnego spędzania wolnego czasu ( sporty)

luty ● ● rodzic pozyskuje ciekawe i ważne informacje na temat kształtowania nawyków u swojego dzieckama okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami 

wystawa prac

Mamo , Tato

wiem co znaczy znać wartości

 • spotkanie z rodzicami

zajecie otwarte

Znam wartości „

wykonanie sylwetki dziecka z innego kraju

( duża sylweta )

marzec dziecko wykazuje się znajomością i rozumieniem wartości  

 • rodzic pozyskuje informacje o zasobie wiedzy dziecka

Malujemy muzykę”

 • spotkanie z rodzicami zajecie otwarte – wspólne tworzenie muzyki
kwiecień wspólne tworzenie muzyki i malowanieokazja obserwowania dziecka podczas działania

Co z tą szkołą

 • spotkanie z dyrektorem przedszkola

prezentacja „ Co dalej rodzicu?”

maj rodzic pozyskuje obraz dziecka gotowego do podjęcia obowiązku szkolnego dzieli się swoimi spostrzeżeniami

Wiem wszystko o moim dziecku”

 • spotkanie w celu przekazania arkusza gotowości szkolnej oraz informacji o rozwoju dziecka w ciągu całego roku
maj rodzic pozyskuje informacje o gotowości szkolnej dzieckapodejmuje decyzję – co dalej ( 5L)

Biesiada sport i odżywianie ” -Razem zawsze jest weselej”

spotkanie sobotnie czerwiec rodzice czują się współgospodarzami przedszkola,

W ciągu roku szkolnego preferowane formy współpracy z domem rodzinnym:

 1. Rozmowy indywidualne z inicjatywy rodzica i nauczyciela
 2. Zajęcia otwarte w zależności od inicjatywy nauczyciela lub oczekiwań rodziców
 3. Udzielanie pomocy w zakresie kierowania do PPP
 4. Opiniowanie przez rodziców planów pracy indywidualnej z dzieckiem
 5. Przekazywanie rodzicom informacji za pomocą tablicy kontaktów jak i inna dostępną drogą.
 6. Włączanie rodziców do prac na rzecz grupy i przedszkola. Udział rodziców w organizacji wycieczek , spotkań , imprez przedszkolnych.

 

Tematyka konkretnych działań 2015/2016

Hasło przewodnie” Myślę więc jestem”

tematyka

sposób realizacji

termin realizacji

efekt

Poznajmy swoje oczekiwania”

 • spotkanie organizacyjno –porządkowe
wrzesień poznanie wzajemnych oczekiwań 

kreowanie prawidłowych relacji dom rodzinny –rodzic .

Chrońmy nasze dzieci „

pakiet zajęć dydaktycznych (profilaktycznych ) Październik /listopad Rozpoznaje , nazywa ,reaguje na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu ,zdrowiu

Emocje naszego dziecka ”

 • warsztaty z pedagogiem
listopad rodzic pozyskuje specjalistyczne wskazówki  

konsultuje swoje spostrzeżenia

Bierze w udział w treningu „ Emocje naszego dziecka „

Co wiem o swoim dziecku
 • spotkanie z rodzicami –przekazanie wyników obserwacji i diagnozy wstępnej
listopad rodzic otrzymuje informacje na temat obserwacji wstępnej i diagnozy, a także poznaje i wyraża opinie na temat kierunku i planu dalszej pracy z dzieckiem

Aktywny poniedziałek „

 • warsztaty z rodzicami „- nauczyciele wszystkich grup
listopad Rodzic wzmacnia więź z dzieckiem

Potrafię udzielić pierwszej pomocy”

 • zajecie otwarte

dzieci uczestniczą w kursie pomocy przedmedycznej ( 5i 6 latki)

3i4l uczestniczą w scenkach sytuacyjnych

grudzień dostrzeganie jak ważny jest aspekt świadomości zagrożenia
       

Nawyki higieniczne w życiu mojego dziecka”

 • spotkanie z lekarzem pediatrom
styczeń rodzic pozyskuje ciekawe i ważne informacje na temat kształtowania nawyków u swojego dziecka 

ma okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami

Wiem więcej o moim dziecku”

 • spotkanie z rodzicami – przekazanie informacji o rozwoju dziecka po I półroczu
styczeń rodzic pozyskuje informacje na temat rozwoju dziecka w związku z wytyczonymi zadaniami po I półroczu

Nawyki higieniczne w życiu mojego dziecka

 • spotkanie z lekarzem pediatrom
 • zajecie otwarte – zabawy wspólnie z rodzicami,

Tworzymy prace na temat czynnego spędzania wolnego czasu ( sporty)

luty ● ● rodzic pozyskuje ciekawe i ważne informacje na temat kształtowania nawyków u swojego dziecka 

ma okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami

wystawa prac

Mamo , Tato

wiem co znaczy znać wartości

 • spotkanie z rodzicami

zajecie otwarte

Znam wartości „

wykonanie sylwetki dziecka z innego kraju

( duża sylweta )

marzec dziecko wykazuje się znajomością i rozumieniem wartości  

 • rodzic pozyskuje informacje o zasobie wiedzy dziecka
       

Co z tą szkołą

 • spotkanie z dyrektorem przedszkola

prezentacja „ Co dalej rodzicu?”

maj rodzic pozyskuje obraz dziecka gotowego do podjęcia obowiązku szkolnego  

dzieli się swoimi spostrzeżeniami

Wiem wszystko o moim dziecku”

 • spotkanie w celu przekazania arkusza gotowości szkolnej oraz informacji o rozwoju dziecka w ciągu całego roku
maj rodzic pozyskuje informacje o gotowości szkolnej dziecka 

podejmuje decyzję – co dalej ( 5L)

Biesiada sport i odżywianie ” -Razem zawsze jest weselej”

spotkanie sobotnie czerwiec rodzice czują się współgospodarzami przedszkola,

W ciągu roku szkolnego preferowane formy współpracy z domem rodzinnym:

 1. Rozmowy indywidualne z inicjatywy rodzica i nauczyciela
 2. Zajęcia otwarte w zależności od inicjatywy nauczyciela lub oczekiwań rodziców
 3. Udzielanie pomocy w zakresie kierowania do PPP
 4. Opiniowanie przez rodziców planów pracy indywidualnej z dzieckiem
 5. Przekazywanie rodzicom informacji za pomocą tablicy kontaktów jak i inna dostępną drogą.
 6. Włączanie rodziców do prac na rzecz grupy i przedszkola. Udział rodziców w organizacji wycieczek , spotkań , imprez przedszkolnych