52 3897080 | Przedszkole Gminne "Niezapominajka" w Więcborku, ul. Gdańska 13, 89-410 Więcbork, e-mail: sekretariat@przedszkole-wiecbork.pl

Od zabawy do nauki

Przedszkole Gminne w Więcborku

NIEZAPOMINAJKA

Rekrutacja – zarządzenie

Zarządzenie nr 1 /2021

Dyrektora Przedszkola Gminnego „Niezapominajka”  w Więcborku z dnia

12 marca 2021 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Na podstawie art.20ab ust.1 z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn.zm) zarządza się co następuje :

§1

Powołuje się komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Gminnego „Niezapominajka” w Więcborku na rok szkolny 2021/2022, zwaną dalej ”Komisją „ w składzie :

1.mgr Sylwia Brożek

2.mgr Aleksandra Masztakowska

3.mgr Jolanta Bąkowska

§2

Zadania Komisji określa §12 pkt.2,34,5,6,7 Rozporządzenia MEN z dnia 1 stycznia 2016r w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględniających w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjne, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego .

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022.

                                                                                                                Dyrektor

                                                                                                                  Przedszkola Gminnego „Niezapominajka”

                                                                                                                      mgr Pankanin Anna