52 3897080 | Przedszkole Gminne "Niezapominajka" w Więcborku, ul. Gdańska 13, 89-410 Więcbork, e-mail: sekretariat@przedszkole-wiecbork.pl

Od zabawy do nauki

Przedszkole Gminne w Więcborku

NIEZAPOMINAJKA

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

w Przedszkolu Gminnym „Niezapominajka” w Więcborku

 

Zgodnie \ art.13 ut.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /WE niniejszym podaje się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Przedszkole Gminne „Niezapominajka” w Więcborku.

1.Administrator danych osobowych Przedszkole Gminne „Niezapominajka” w Więcborku, ul. Gdańska 13,89-410 Więcbork. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych e- mail: referent@przedszkole-wiecbork.pl                     

2.Cel przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia przez Przedszkole obowiązków statutowych i prawnych.

Podanie numeru telefonu, e-maila, danych wrażliwych, numeru bankowego rodzica/ prawnego opiekuna nie jest obowiązkowe, jednak zachowuje zasady bezpieczeństwa i służy przyśpieszeniu załatwienia formalności. Podstawą przetwarzania danych w tym zakresie jest zgoda osoby, której dane będą przetwarzane.

3. Przekazywanie danych osobowych. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem innych instytucji upoważnionych z mocy prawa i uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie odrębnych przepisów prawa oraz podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla Przedszkola ( systemy informacyjne oraz teleinformatyczne, w których przetwarzane są dane osobowe).

4.Okres Przechowywania danych osobowych, Dane osobowe będą przechowywane przez okres danego etapu edukacyjnego.

5.Prawo dostępu do danych osobowych. Osoba zainteresowana posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo żądania przeniesienia danych do innego administratora, a przypadku podania numeru telefonu również prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6.Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Osoba zainteresowana posiada prawo wniesienia skargo do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna że przetwarzanie jego danych narusza przepisy ochrony danych osobowych: Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa.

7.Konsekwencje niepodania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest warunkiem funkcjonowania dokumentu lub spełnienia wiadomego oczekiwania.

8.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Profilowanie. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.