52 3897080 | Przedszkole Gminne "Niezapominajka" w Więcborku, ul. Gdańska 13, 89-410 Więcbork, e-mail: sekretariat@przedszkole-wiecbork.pl

Od zabawy do nauki

Przedszkole Gminne w Więcborku

NIEZAPOMINAJKA

Liski

lis

 

 

 

 

Grupa „Liski” to my 5-6-latki.

Prowadząca: mgr Anna Szlagowska, mgr Krystyna Tusznio

  

 

 

                                             

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na listopad 2023.

  1. NA STAREJ FOTOGRAFII

*Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej liczby elementów.

*Wprowadzenie wzoru graficznego litery e, E, ; nazywanie jej , tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów.

*Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, na placu zabaw, w trakcie spacerów; rozpoznawanie i nazywanie emocji.

*Zachęcanie do wypowiadania się w aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej – tworzenie improwizacji ruchowych, muzycznych i dowolnych prac plastycznych.

 

  1. JESIENNA MUZYKA

*Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.

*Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.

*Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas porządkowania zdarzeń, sekwencji czasowych.

*Rozwijanie słownika dziecka o pojęcia dotyczące filharmonii, zawodu muzyka, malarza, rzeźbiarza.

* Wprowadzenie wzoru graficznego litery t,T ; podawanie przykładów z głoską t w nagłosie, śródgłosie i wygłosie.

*Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 2 ; kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch, trzech cech.

 

  1. MALI ARTYŚCI

*Ćwiczenie pamięci wzrokowej poprzez składanie obrazków z części, czytanie globalne wyrazów odnoszących się do tematu zabawy;

*Nauka piosenek i pląsów.

*Wprowadzenie wzoru graficznego litery d,D ; ćwiczenia słuchu fonematycznego

*Rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi podczas codziennej aktywności dzieci.

*Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich poprzez codzienne czytanie dzieciom tekstów literatury dziecięcej

*Ćwiczenie pamięci wzrokowej poprzez składanie obrazków z części, czytanie globalne wyrazów odnoszących się do tematu zabawy.

 

4.CIEPŁO I MIŁO

*Wprowadzenie wzoru graficznego litery i.I –poznanie zawodu krawcowej ; wyszukiwanie głoski „i”.

*Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 3 ; przeliczanie , klasyfikowanie, grupowanie.

*Wspomaganie rozwoju dzieci w zabawach prowadzonych indywidualnie i w małych zespołach zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami.

*Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw ruchowo-słuchowo- wzrokowych i graficznych.

*Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

 

 

Zabawy z piosenką „Gdzie te igły „

sł. Urszula Piotrowska, muz. Magdalena Melnicka-Sypko

Narobili krawcy krzyku:

– Nie ma igieł w igielniku!

I pobiegli kupić nowe,

bardzo mocne, bo stalowe.

Jeż tłumaczy im, że przecież

igieł dużo jest na świecie.

Gdzie nie spojrzeć wszędzie igły.

Po co z igły robić widły.

ref: Gdzie te igły? Jak to gdzie?

Na choince znajdziesz je!

I w aptece szukaj też.

I w kompasie – chyba wiesz?!

Mówią krawcy: – Naszym zdaniem

jeż z igiełek ma ubranie.

Jeż najeżył się i mruczy:

– Ciągle wszystkich muszę uczyć:

igieł nie mam i nie miałem,

noszę kolce życie całe.

Kolców pełno jest w naturze –

ma je kaktus, maja róże.

ref: Gdzie te igły? Jak to gdzie?

Na choince znajdziesz je!

I w aptece szukaj też.

I w kompasie – chyba wiesz?!

 

 

CO POWINIEN UMIEĆ 6-LATEK(profil rozwojowy dziecka 6-letniego) na podstawie książki „Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym K. Skarbek, I. Wrońskiej

UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE MOTORYKI DUŻEJ

 potrafi zbiec na dół po schodach bez trzymania się poręczy

 potrafi stać na jednej nodze z zamkniętymi oczami

 potrafi zeskoczyć z wysokości 30 cm na palce nóg

 podejmuje próby skakania na skakance

 potrafi wykonać proste figury akrobatyczne (np. przewroty)

potrafi iść stopa za stopą wzdłuż linii bez utraty równowagi

 potrafi przeskoczyć przeszkodę o wysokości 20 cm, odbijając się z miejsca obunóż

 umie sprawnie chwytać i odrzucać piłkę

UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE MOTORYKI MAŁEJ

 ma w pełni opanowane czynności samoobsługowe (łącznie z zapinaniem i odpinaniem guzików, sznuruje buty na kokardkę)

 potrafi tworzyć rysunki tematyczne (rysując i pisząc dziecko wykonuje ruchy dłonią, uruchamia nadgarstek)

 ruchy dłoni są precyzyjne (drze papier na kawałki i przykleja w określonym miejscu)

 ma prawidłowo ukształtowany chwyt pisarski

 potrafi wycinać nożyczkami różne kształty (np. koło, kwadrat)

 potrafi kolorować w konturze bez wychodzenia za linie

 lepi z plasteliny proste kształty tematyczne (np. bałwana)

UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI WZROKOWEJ

 potrafi odtworzyć skomplikowany wzór w przestrzeni i na płaszczyźnie wg modelu

 potrafi wskazać brakujący element na obrazku

 potrafi uzupełnić brakujący element w szeregu, np. xx++xx++x…++

 potrafi wskazać różnice na dwóch podobnych obrazkach

potrafi narysować trójkąt, romb i inne formy złożone z figur geometrycznych (np. krzyż i koło wpisane w kwadrat) wg wzoru

 zapamiętuje wzrokowo układ 4-5 elementów i potrafi określić, którego brakuje

 potrafi złożyć prostokąt z dwóch trójkątów, mając na wzór prostokąt

 potrafi z pamięci nawlec na sznur 7 korali o dwóch rożnych kolorach lub kształtach wg wcześniej pokazanego wzoru

 potrafi różnicować i nazwać kilkanaście kolorów

UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE ORIENTACJI W SCHEMACIE CIAŁA

I KIERUNKACH W PRZESTRZENI

 prawidłowo wskazuje stronę prawą i lewą własnego ciała

orientuje się w schemacie ciała osoby stojącej naprzeciwko

 potrafi poruszać się w wyznaczonym kierunku na polecenie słowne (w przód-w tył, w bok, w prawo-w lewo)

 potrafi określić wzajemne położenie przedmiotów względem siebie,

posługuje się określeniami: na, pod, nad, między, na prawo, na lewo

 orientuje się w kierunkach na płaszczyźnie i wyznacza na kartce: górę/ dół, prawy/lewy bok, prawy/lewy, dolny, górny róg kartki

UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ

 potrafi rozpoznać dźwięki celowo wytwarzane przez różne przedmioty na skutek ich uderzania, pocierania, gniecenia, itp.

 porównuje dźwięki między sobą, określa ich cechy jakościowe, np. wysokie/niskie, szybkie/wolne

 odtwarza proste, kilkuelementowe układy dźwiękowe -wyklaskiwane lub wystukiwane

 odtwarza zasłyszany układ dźwiękowy przy pomocy symboli oraz wystukuje układ zgodnie z jego symboliczną ilustracją

 dokonuje analizy (rozkładu) i syntezy (łączenia) głoskowej wyrazów, przelicza liczbę głosek w wyrazie

 wyodrębnia wyrazy w zdaniu, przelicza liczbę wyrazów w zdaniu

 potrafi wyodrębniać rymujące sie wyrazy, samodzielnie tworzy rymy

 powtarza ze słuchu ciąg pięciu liczb oraz dłuższe zdanie lub krotką rymowankę

UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE MOWY

 wymowa zwykle jest poprawna

 mowa jest poprawna gramatycznie

 ma bogaty zasób słów, poszerza zasób słownikowy o określenia odnoszące się do zagadnień przyrodniczych, społecznych, zdrowotnych, itp.

 posługuje się formułami językowymi dostosowanymi do sytuacji (wita się, prosi o coś, zwraca się w sposób właściwy do osób dorosłych)

 ma coraz większe umiejętności komunikacyjne, potrafi opowiadać

 formułuje dłuższe wypowiedzi związane z przeżyciami, zdarzeniami, zjawiskami, na temat treści filmu, planowaniem pracy

 opowiada, co widzi na obrazku przy pomocy zdań złożonych z użyciem coraz bogatszego zasobu słownictwa, nadaje tytuły obrazkom i układa podpisy

UMIEJETNOŚCI MATEMATYCZNE

Klasyfikowanie

 klasyfikuje przedmioty na poziomie kolekcji

 dzieli przedmioty na obszerne zbiory, np zwierzęta, ludzie, rośliny, budowle

Liczenie

 stosuje juz większość reguł poprawnego liczenie: przestrzega reguły „jeden do jednego”, wymienia liczebniki we właściwej kolejności, utrwala podwójne znaczenie ostatniego wypowiedzianego liczebnika

 dostrzega regułę niezależności porządkowej: wie, że można zacząć liczenie od początku lub od końca, a wynik liczenia się nie zmieni; zaczyna spostrzegać, że przestawianie przedmiotów lub sposób liczenia nie ma wpływu na wynik

 porównuje liczebność zbiorów poprzez łączenie w pary lub przeliczanie

Dodawanie i odejmowanie

 potrafi ustalić wynik dodawania i odejmowania licząc na palcach lub innych zbiorach zastępczych

 zna cyfry od 0 do 10 oraz stosuje znaki matematyczne równości, mniejszości, większości, dodawania i odejmowania

UMIEJĘTNOŚCI W SFERZE EMOCJONALNO-SPOŁECZNEJ

W zakresie samoobsługi: myje twarz i zęby bez pomocy, ubiera się samodzielnie, zapina guziki, wiąże supełek, potrafi zawiązać kokardkę

 bierze udział w grach opartych na współzawodnictwie

 wzrasta znaczenie autorytetu osób innych niż rodzice

 używa adekwatnie zwrotów grzecznościowych typu proszę, dziękuję, przepraszam

 ma ulubionego kolegę/koleżankę

 pojawia się pełna zdolność do zabaw tematycznych, zabawa jest rozbudowana i zorganizowana w ciąg zdarzeń.

 potrafi wykonać złożone polecenia (trzyetapowe), np. połóż najpierw ołówek na krześle, potem otwórz drzwi, a potem przenieś mi książkę, która leży na stole

 potrafi słuchać, gdy mówi ktoś inny

CO POWINIEN UMIEĆ 5-LATEK (profil rozwojowy dziecka 5-letniego)na podstawie książki „Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym” K. Skarbek, I. Wrońskiej

UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE MOTORYKI DUŻEJ

 nabywa nowe złożone umiejętności ruchowe, gdy ma możliwość ich ćwiczenia

(np. taniec, pływanie, jazda na rowerze, nartach)

 potrafi biec do góry po schodach bez trzymania się poręczy

 potrafi skakać na jednej nodze prosto przed siebie na dystansie 5 metrów

 umie trafić piłką w tarczę kwadratową (o wymiarach 25 cm x 25 cm) z odległości 1 metra, zawieszoną na wysokości klatki piersiowej dziecka

 umie trafić małą piłka do kosza z odległości 2-2,5 metra

UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE MOTORYKI MAŁEJ

 ma w pełni opanowane czynności samoobsługowe (łącznie z zapinaniem i odpinaniem guzików)

 potrafi tworzyć rysunki tematyczne (rysując i pisząc dziecko wykonuje ruchy dłonią, uruchamia nadgarstek)

 ruchy dłoni są precyzyjne (drze papier na kawałki i przykleja w określonym miejscu)

 ma prawidłowo ukształtowany chwyt pisarski

 potrafi wycinać nożyczkami różne kształty (np. koło, kwadrat)

 potrafi kolorować w konturze bez wychodzenia za linie

 lepi z plasteliny proste kształty tematyczne (np. bałwana)

UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI WZROKOWEJ

 potrafi odtworzyć skomplikowany wzór w przestrzeni i na płaszczyźnie wg modelu

 potrafi wskazać brakujący element na obrazku

 potrafi uzupełnić brakujący element w szeregu, np. xx++xx++x…++

 potrafi wskazać różnice na dwóch podobnych obrazkach

 potrafi narysować trójkąt i inne formy złożone z figur geometrycznych (np. krzyż i koło wpisane w kwadrat) wg. wzoru

 zapamiętuje wzrokowo układ 4-5 elementów i potrafi określić, którego brakuje

 potrafi złożyć prostokąt z dwóch trójkątów, mając na wzór prostokąt

 potrafi z pamięci nawlec na sznur 7 korali o dwóch rożnych kolorach lub kształtach wg wcześniej pokazanego wzoru

 potrafi różnicować i nazwać kilkanaście kolorów

UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE ORIENTACJI W SCHEMACIE CIAŁA

I KIERUNKACH W PRZESTRZENI

 poznaje określenia dotyczące stronności swojego ciała, ale jeszcze się myli: z pomocą pokazuje prawą/ lewą rękę, nogę, ucho, oko, itp.

 rozumie określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni w odniesieniu do własnej osoby, np na prawo, na lewo, naprzeciw, za, pod, obok, pomiędzy

 zaczyna sie orientować w schemacie ciała osoby stojącej naprzeciwko i uczy się wyprowadzać kierunki w odniesieniu do niej w analogiczny sposób, jak robi to wobec siebie

UMIEJETNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ

rozpoznaje różnorodne odgłosy i dźwięki dochodzące z najbliższego otoczenia i potrafi określić ich źródło

określa natężenie dźwięków i tonację: głośne, ciche, wysokie, niskie

rozpoznaje dźwięki znanych instrumentów, np. bębenek, tamburyno, trójkąt

odtwarza krótki 4-5 elementowy układ dźwięków, np. 2 stuknięcia, przerwa, 2 stuknięcia, przerwa, 1 stuknięcie

przedstawia zasłyszany rytm za pomocą symboli, np. ustawia klocki w takiej odległości od siebie, aby zilustrować układ rytmiczny

dobiera rym do podanego wyrazu

powtarza ze słuchu ciąg 4-5 liczb oraz kilkuwyrazowe zdanie

dzieli wyrazy na sylaby i składa wyrazy z podanych sylab

wysłuchuje głoski na początku i na końcu wyrazu

dobiera obrazki, których nazwy zaczynają się lub kończą tą samą głoską

z pomocą próbuje wymienić głoski w prostych 3-4 głoskowych wyrazach, np. d-o-m

UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE MOWY

zwykle wymawia już wszystkie głoski

jeżeli nie wymawia jeszcze głoski r wymaga pracy nad jej wywołaniem

buduje krótkie wypowiedzi powiązane treściowo -opowiada , co zdarzyło się

wcześniej, co będzie potem

bawi sie językiem: zauważa wieloznaczność wyrazów, rozumie znaczenie niektórych związków frazeologicznych

dostrzega podobieństwo brzmieniowe wyrazów lub ich cząstek, tworzy rymy

zadaje dużo pytań, np. gdzie?, kiedy?

opowiada obrazki o bardziej złożonej treści: wymienia czynności osób, proste relacje przestrzenne (np. pod krzesłem schował się kotek), potrafi powiedzieć, co się wydarzyło, próbuje nadać tytuł obrazkom

UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNE

Klasyfikowanie

klasyfikując obiekty, łączy je w łańcuszki, tzn. np. według tego gdzie się znajdują, do kogo należą, jaką pełnią funkcję

tworząc krótkie 3-elementowe szeregi obrazków, dba by były sensownie powiązane (np. pan, wędka, ryba -pan ma wędkę, na wędkę łowi ryby)

tworzy kolekcje przedmiotów z kartą centralną, np. lalka -sukienka, buciki, kapelusik, lalka będzie je nosiła

czasami tworzy kolekcje bez karty centralnej, np. grupuje przedmioty potrzebne do ubrania, w kuchni, do jedzenia

po odpowiednim wyjaśnieniu, w praktycznym kontekście sytuacyjnym tworzy zbiory przedmiotów z uwzględnieniem jednej lub dwóch cech (np. kształtu, przeznaczenia, wielkości)

Liczenie

rozróżnia liczenie błędne od prawidłowego, potrafi wymienić wiele kolejnych liczebników

stosuje regułę „jeden do jednego” (jeden wskazywany przedmiot -jeden liczebnik)

zaczyna dostrzegać podwójne znaczenie ostatniego wypowiedzianego liczebnika (oznacza ilość przeliczanych przedmiotów), potrzebuje jednak wielu ćwiczeń by zrozumieć te zasadę

zaczyna rozumieć, ze wyliczane liczebniki porządkują liczone obiekty i dlatego należy je wymieniać po kolei (stosuje regułę stałości porządku)

aby powiedzieć ile jest, zwykle musi jeszcze doświadczyć rytmu liczenia (nie wystarczy, że obserwował liczenie innej osoby)

Dodawanie i odejmowanie

ustala wynik dodawania lub odejmowania, licząc obiekty, którymi manipulowano

wie, że ostatni wymieniony liczebnik określa wynik zmian typu dodać lub odjąć

UMIEJĘTNOŚCI W SFERZE EMOCJONALNO-SPOŁECZNEJ

W zakresie samoobsługi: myje twarz i zęby bez pomocy, ubiera się

samodzielnie, zapina guziki, wiąże supełek

bierze udział w grach opartych na współzawodnictwie

wzrasta znaczenie autorytetu osób innych niż rodzice

używa adekwatnie zwrotów grzecznościowych typu proszę, dziękuję, przepraszam

ma ulubionego kolegę/koleżankę

pojawia się pełna zdolność do zabaw tematycznych, zabawa jest rozbudowana i organizowana w ciąg zdarzeń.

potrafi wykonać złożone polecenia (trzyetapowe), np. połóż najpierw ołówek na krześle, potem otwórz drzwi, a potem przenieś mi książkę, która leży na stole

potrafi słuchać, gdy mówi ktoś inny

 

 

 

 

       

Galeria:

ROK SZKOLNY 2022/2023

Pierwszy dzień w przedszkolu po wakacjach.

 

no images were found

 

ROK SZKOLNY 2021/2022

Urodziny Ksawerego.

Mali ogrodnicy.

 

W poszukiwaniu wiosny.

„W marcu jak w garncu”-zabawy grafomotoryczne.

 

Lubimy dinozaury.

Grupujemy, klasyfikujemy, przeliczamy…

Nasze wspólne „twórcze” zabawy

Bal karnawałowy Lisków

Przygotowania do balu karnawałowego.

Spotkanie z muzyką etniczną.

Urodziny Natalki.

Zimowe zabawy lisków.

Obchodzimy urodziny Nikodema

Oglądamy świąteczne dekoracje

Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia

 

 

Spotkanie z Mikołajem

Obchodzimy Światowy Dzień Misia

Pasowanie na przedszkolaka.

Chmura deszczowa- doświadczenie.

Jesteśmy dziećmi, ale mamy swoje prawa- dzień praw dziecka w naszej grupie.

Obchodzimy urodziny Piotra i wesoło bawimy się w szare listopadowe dni.

Ćwiczenia grafomotoryczne.

Przygotowania do Święta Niepodległości.

Zajęcia z języka angielskiego w naszej grupie

 

Korale dla mamy, tańczymy labada i woogie boogie…

Kino sferyczne „Zwierzęta, nasi przyjaciele”.

Bawimy się i „tworzymy”….

Doświadczamy: „Co pływa, co tonie?”

Las pełen tajemnic – znamy grzyby i zwierzęta.

Jesienne zabawy lisków

 

Wycieczka do sadu w Runowie Kraj.- integracja z Zajączkami

Kolorowa jesień – malowanie patyczkami i palcami, nawlekanie koralików.

Spotkanie z policjantem – przypomnienie zasad bezpieczeństwa.

Wyjście na stragan warzywo- owocowy

Pomarańczowy Dzień Marchewki

Warzywne kukiełki i zabawa w teatr

Poznajemy las w jesiennej odsłonie

W zdrowym ciele zdrowy duch.

Obchodzimy Światowy Dzień Jabłka – zdrowo i smacznie

Dzień Przedszkolaka

Liski sprzątają świat.

Bawimy się w ruch drogowy.

Jesteśmy artystami – tworzymy prace z różnych materiałów.

Blanka i Laura obchodzą urodziny w przedszkolu.

Pierwszy spacer 3-, 4-latków

2020/2021

Kolejni solenizanci…

To my i nasze zainteresowania.

Mój przyjaciel z innego kraju

Dzień Mamy

http://przedszkole-wiecbork.pl/wp-content/uploads/2021/05/VID-20210526-WA0001.mp4

 

Zbliża się Dzień Matki.

Jesteśmy prawdziwymi artystami.

Święto Niezapominajki

Jesteśmy Polakami.

Dbamy o środowisko – obchody Dnia Ziemi.

Nasi kwietniowi solenizanci- mamy już 4 lata

Zabawy z chustą animacyjną

 

Witamy wiosnę i przygotowujemy się do Wielkanocy

Zielony ogródek w naszej sali

Wiosna coraz bliżej…

Czekamy na wiosnę.

Doświadczenie z węglem…

Konstruujemy kalendarze dnia i nocy, kosmitów oraz księżyc.

 

Budujemy drewniane domki z bajki o „Trzech świnkach”.

Dbamy o sprawność ruchową

Bal karnawałowy małych Lisków

W naszej sali też jest zimowo – tniemy, malujemy, wyklejamy…

Pogromcy zarazków-doświadczenie.

Tak miło i aktywnie spędzamy zimę.

Przygotowania do Dnia Babci i Dziadka

Krystalizacja soli-doświadczenie.

Prezenty gwiazdkowe w tym roku wręczał świąteczny elf.

Święta coraz bliżej…

Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia….

Budujemy domy i domki…

Muzykujemy i dobrze się bawimy…

 

Nasze zabawy i zainteresowania…

 

Zajęcia angielskiego w 3-latkach…

 

Tańczymy, tworzymy, konstruujemy…

 

Tworzymy prace z różnych materiałów…

 

Dzień Jabłka u Lisków

 

Bezpieczny 3-latek…

 

Tworzymy galerie przedmiotów – poznajemy kolory…