52 3897080 | Przedszkole Gminne "Niezapominajka" w Więcborku, ul. Gdańska 13, 89-410 Więcbork, e-mail: sekretariat@przedszkole-wiecbork.pl

Od zabawy do nauki

Przedszkole Gminne w Więcborku

NIEZAPOMINAJKA

Informacje o przedzkolu

STATUT

PRZEDSZKOLA GMINNEGO „NIEZAPOMINAJKA”

w WIĘCBORKU

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne.
ROZDZIAŁ II Cele i zadania przedszkola.
ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań przedszkola.
ROZDZIAŁ IV Organy przedszkola.
ROZDZIAŁ V Organizacja przedszkola.
ROZDZIAŁ VI Nauczyciele i inni pracownicy.
ROZDZIAŁ VII Wychowankowie przedszkola.
ROZDZIAŁ VIII Współpraca z rodzicami.
ROZDZIAŁ IX Przepisy końcowe.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm)

§ 1.1 Przedszkole Gminne „Niezapominajka”, zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną, która:

 1. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

 2. przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

 3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

2. Siedzibą przedszkola jest budynek przy ulicy Gdańskiej 13 w Więcborku

w skład przedszkola wchodzą także :

a) Przedszkole Filialne z siedzibą w Sypniewie

b)skreśla c) Oddział Przedszkolny z siedzibą w Borzyszkowie

3. Organem prowadzącym jest Urząd Miasta Więcbork.

4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kurator Oświaty w Bydgoszczy.

5. Przedszkole używa nazwy: Przedszkole Gminne „Niezapominajka”

6. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu.

7. Przedszkole prowadzi:

1) wychowanie przedszkole dla dzieci w wieku 3 – 6 lat;

2) obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkole.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

§ 2.  Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

§ 3. 1. Celem wychowania przedszkolnego jest:

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

 2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;

 4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

 5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

 6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

 7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

 8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

 9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy, rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

 10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

§ 4. 1. Cele wychowania przedszkolnego, o którym mowa w § 3 ust. 1 przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

 1. kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, a zwłaszcza porozumiewania się z dorosłymi dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;

 2. kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

 3. wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

 4. wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

 5. wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

 6. wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

 7. wychowanie przez sztukę;

 8. wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

 9. pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

 10. wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

 11. wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;

 12. kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;

 13. wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

ROZDZIAŁ III

Sposoby realizacji zadań przedszkola

§ 5. 1.  Praca opiekuńczo – wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup.

2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

3. Program wychowania przedszkolnego zawiera:

 1. szczegółowe cele edukacyjne;

 2. tematykę materiału edukacyjnego;

 3. wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.

4. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród programów zarejestrowanych i dopuszczonych przez MEN lub:

 1. opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;

 2. zaproponować program opracowany przez innego autora ( autorów);

 3. zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.

 1. Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku w przedszkolu, dyrektor przedszkola może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu.

 2. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego.

 3. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor przedszkola.

 4. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.

 5. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej.

§ 6. 1.  Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział przedszkolny opiece ( jednemu) dwojga nauczycieli, zwanych dalej wychowawcami grupy. Dyrektor przedszkola zapewnia w miarę możliwości zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania grupy.

§ 7. 1.  Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem poprzez:

 1. realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 83 niniejszego statutu;

 2. zagospodarowanie czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym według zasad:

  1. co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę: w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela,

  2. co najmniej jedną piątą czasu ( w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czas), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku, na wycieczce ( organizowane są gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, porządkowe i ogrodnicze),

  3. najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,

  4. pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel zagospodarowuje dowolnie, w tym są czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne.

 3. opracowanie miesięcznych planów pracy przez nauczyciela , który uwzględnia : równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu;

 4. przestrzeganie liczebności grup;

 5. odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;

 6. oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;

 7. prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;

 8. kontroli obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje dyrektor przedszkola, co najmniej raz w roku;

 9. umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji przedszkola;

 10. oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;

 11. zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren przedszkola w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;

 12. ogrodzenie terenu przedszkola;

 13. zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;

 14. zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchni i pomieszczeń gospodarczych;

 15. wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. wyposażenie pomieszczeń przedszkola, a w szczególności sal dydaktycznych w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;

 16. dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych;

 17. zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi imprezach i wycieczkach poza teren przedszkola;

 18. przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

§ 8.  W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.

§ 9. 1.  Pomoc psychologiczno –pedagogiczna polega na :

 1. diagnozowaniu środowiska dziecka;

 2. rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianiu ich zaspokojenia;

 3. rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez dziecko;

 4. wspieraniu dziecka z wybitnymi uzdolnieniami;

 5. prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci i rodziców;

 6. wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

 7. udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

 8. wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

 9. umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

 10. podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

§ 10. 1. Pomoc  psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:

 1. rodzicami;

 2. pedagogiem ;

 3. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;

 4. podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

§ 11. 1.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na wniosek:

 1. rodziców;

 2. nauczyciela – wychowawcę grupy;

 3. pedagoga;

 4. logopedy;

 5. poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, za zgodą rodziców.

§ 12. 1.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:

 1. zajęć specjalistycznych : korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych;

 2. zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i rodziców;

 3. porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

§ 13.  Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.

§ 14.  Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla dzieci odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, które mają znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych wynikających z podstawy wychowania przedszkolnego. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli poszczególnych grup. Liczba uczestników zajęć wynosi od 4 do 8 dzieci.

§ 15.   Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci biorących udział w zajęciach dydaktyczno –wyrównawczych może być niższa, niż określona w § 14 .  

§ 16. 1.  Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby to:

 1. korekcyjno kompensacyjne, organizowane dla dzieci, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 dzieci;

 2. logopedyczne, organizowane dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii; liczba uczestników zajęć od 2 do 4 dzieci;

 3. socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.

§ 17.  Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.

§ 18. O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor przedszkola.

§ 19.   O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych lub specjalistycznych decyduje dyrektor przedszkola na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.

§ 20. 1.  Zajęcia psychoedukacyjne organizuje się w celu wspomagania wychowawczej funkcji rodziny, zapobieganiu dysfunkcyjnym zachowaniom dziecka oraz wspieraniu ich rozwoju.

2. Zajęcia psychedukacyjne prowadzą, w zależności od potrzeb pedagog, psycholog lub logopeda. Zajęcia są organizowane dla grup liczących nie mniej niż 10 osób.

§ 21.  W przedszkolu może być zatrudniony pedagog i logopeda.

§ 22.  Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, , logopeda w terminach proponowanych przez rodzica lub nauczyciela , w zależności od potrzeb.

§ 23.  W przedszkolu prowadzone są warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych. Informacja o warsztatach umieszczana jest na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

§ 24. 1. Do zadań pedagoga należy:

 1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;

 2. określanie form i sposobów udzielania dzieciom pomocy psychologiczno –l pedagogicznej;

 3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno –pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

 4. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programy wychowania przedszkolnego w stosunku do dzieci z udziałem rodziców i wychowawców;

 5. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

 6. prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie wychowania.

 7. wspomaganie i pomoc nauczycieli w realizacji dopuszczonych do użytku programów wychowania przedszkolnego;

 8. diagnozowanie dojrzałości szkolnej;

 9. opracowywanie programów profilaktycznych, w przypadku potrzeby ich posiadania.

 10. prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 25. 1.  Do zadań psychologa należy:

 1. przeprowadzanie badań psychologicznych dzieci i ustalanie na ich podstawie potencjalnych możliwości dziecka wytypowanego drogą obserwacji lub badań sondażowych, a także zgłaszanych przez rodziców;

 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka, określenia form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec dziecka, rodziców i nauczycieli;

 3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli;

 4. badanie i diagnozowanie dojrzałości szkolnej;

 5. współorganizowanie i udział w warsztatach dla rodziców;

 6. konsultowanie zgłaszanych problemów i udzielanie wskazań wychowawczych;

 7. prowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami;

 8. opiniowanie na użytek władz oświatowych, zdrowia i sprawiedliwości sytuacji podopiecznych dzieci, po otrzymaniu pisemnego wniosku od tych instytucji

 9. wspieranie wychowawców grup w działaniach wynikających z programów wychowawczego i profilaktyki ( o ile jest taki wdrożony).

 10. prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 26. 1.  Do zadań logopedy należy:

 1. przeprowadzenie wstępnych badań dzieci z grupy zerowej i pięcioletniej w celu ustalenia stanu mowy, w tym mowy głośnej i pisma – wytypowanie dzieci do pomocy logopedycznej;

 2. diagnozowanie dzieci z grup młodszych pod kątem wady wymowy na prośbę rodziców lub nauczyciela;

 3. prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych z dziećmi;

 4. utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami dziecka wymagającego intensywnych ćwiczeń – udzielanie instruktażu dla rodziców;

 5. udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny u dzieci wymagających pomocy logopedycznej;

 6. prowadzenie terapii logopedycznej poprzez prowadzenie raz w miesiącu ćwiczeń logopedycznych we wszystkich grupach przedszkolnych;

 7. prowadzenie pomocy psychologiczno –pedagogicznej;

 8. stała współpraca z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno –kompensacyjne;

 9. organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących rozwoju mowy;

 10. organizacja i opieka nad gabinetem logopedycznym;

 11. prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 27.1. Przedszkole zapewnia dzieciom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowanych społecznie:

 1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

 2. odpowiednie warunki do pobytu w przedszkolu, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;

 3. realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dziecka;

 4. zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;

 5. integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

§ 28.  Wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym ( od 2 do 5 godzin).

§ 29.1.  Dzieci przyjęte do przedszkola, podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

2. Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne organizuje dyrektor przedszkola na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno –pedagogicznej.

3. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela, któremu dyrektor powierzył prowadzenie tych zajęć.

4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu w innym przedszkolu.

5. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka, w domu rodzinnym.

6. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego mogą być organizowane odpowiednio:

 1. z grupą wychowawczą w przedszkolu, albo;

 2. indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu przedszkola

w zakresie określonym w orzeczeniu w odniesieniu do dziecka, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.

7. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające z podstawy wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.

8. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.

9. Na podstawie orzeczenia, dyrektor przedszkola ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz formy i zakres pomocy psychologiczno –pedagogicznej.

10. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych bezpośrednio z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin, odbywanych w ciągu co najmniej 2 dni.

11. Dzieciom objętym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor przedszkola w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu przedszkola.

§ 30. 1.  Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez:

 1. udzielanie pomocy materialnej w różnych formach ,występowania o pomoc do Rady Rodziców, sponsorów i organizacji.

§ 31. 1. Każdy rodzic ( prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków przedszkolu.

2. Przedszkole pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców.

3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy grupy, Dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia w ramach środków finansowych przedszkola.

ROZDZIAŁ IV

Organy przedszkola

§ 32. 1. Organami przedszkola są:

 1. Dyrektor przedszkola;

 2. uchyla się

 3. Rada Pedagogiczna;

 4. Rada Rodziców.

§ 33. Każdy z wymienionych organów w, § 32.1 działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem przedszkola.

§ 34. 1. Dyrektor przedszkola:

 1. kieruje przedszkolem jako jednostką samorządu terytorialnego;

 2. jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;

 3. jest organem nadzoru pedagogicznego;

 4. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;

 5. wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.

§ 35.  Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

§ 36.  Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora przedszkola określa ustawa o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.

§ 37. 1.  Dyrektor przedszkola:

 1. kieruje działalnością opiekuńczo – wychowawczą i dydaktyczną, a szczególności:

  1. kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości,

  2. przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej,

  3. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

  4. udziela nauczycielom pomocy w opracowywaniu miesięcznych planów pracy,

  5. sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami,

  6. przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku wnioski i uwagi ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,

  7. dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela,

  8. współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców,

  9. stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w przedszkolu,

  10. udziela na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem lub w formie indywidualnego nauczania,

  11. organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną w formach określonych w statucie przedszkola i decyduje o jej zakończeniu,

  12. w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym zajęcia rewalidacyjne,

  13. zawiadamia w terminie do 30 września każdego roku szkolnego dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której mieszka dziecko o realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci przyjęte do przedszkola, które temu obowiązkowi podlegają,

  14. dopuszcza do użytku przedszkolnego programy wychowania przedszkolnego,

  15. wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący,

  16. powołuje Komisję rekrutacyjno kwalifikacyjną , gdy zachodzi taka konieczność,

  17. inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych,

  18. umożliwiana podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,

  19. opracowuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną plan doskonalenia nauczycieli,

  20. skreśla wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola, z zachowaniem zasad zapisanych w § 100 statutu.

 2. organizuje działalność przedszkola, a w szczególności:

  1. opracowuje arkusz organizacyjny na każdy rok szkolny,

  2. przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatne zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i dydaktyczne,

  3. zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań przedszkola, a w szczególności należytego stanu higieniczno –sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu dziecka w budynku przedszkola i placu przedszkolnym,

  4. dba o właściwe wyposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne,

  5. egzekwuje przestrzeganie przez pracowników przedszkola ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość,

  6. sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola,

  7. opracowuje projekt planu finansowego przedszkola,

  8. dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym przedszkola; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

  9. dokonuje co najmniej dwa razy w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na placu zabaw,

  10. organizuje prace konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje przetargowe,

  11. powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku przedszkola,

  12. odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami.

 3. prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników , a w szczególności:

  1. nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,

  2. powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych,

  3. dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny,

  4. decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy w jednostkach samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej,

  5. organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych w przedszkolu,

  6. opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych,

  7. dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego,

  8. przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi przedszkola,

  9. występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników,

  10. udziela urlopów zgodnie z KN i KP,

  11. załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,

  12. wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem,

  13. wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego,

  14. przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący,

  15. dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

  16. określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy,

  17. odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym,

  18. współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania i zatwierdzania,

  19. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

§ 38.  Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora przedszkola. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

§ 39.  Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola.

§ 40.  W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

§ 41.  W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo –wychowawcza.

§ 42. 1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:

 1. uchwala regulamin swojej działalności;

 2. zatwierdza plan pracy przedszkola na każdy rok szkolny;

 3. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;

 4. podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy zapisane dziecko;

 5. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli i zatwierdza plan WDN;

 6. uchwala statut przedszkola i wprowadzane zmiany do statutu.

§ 43. 1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:

  1. opiniuje przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego;

  2. opiniuje propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;

  3. opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

  4. opiniuje projekt finansowy przedszkola;

  5. opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora przedszkola;

  6. opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;

  7. wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;

  8. opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;

  9. opiniuje ramowy rozkład dnia w przedszkolu;

  10. opiniuje organizację przedszkola, w tym tygodniowy rozkład dnia.

§ 44. 1. Rada Pedagogiczna ponadto:

 1. przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu i upoważnia dyrektora do obwieszczania tekstu jednolitego statutu;

 2. może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora przedszkola lub z innych funkcji kierowniczych w przedszkolu;

 3. uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola;

 4. głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora przedszkola;

 5. ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan przedszkola i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;

 6. uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;

 7. może wybierać delegatów do Rady Przedszkola, jeśli taka będzie powstawała;

 8. wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola;

 9. wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

 10. zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.

§ 45. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub, co najmniej 1/3 jej członków.

§ 46. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.

§ 47. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 48. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które modą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§ 49. Protokóły posiedzeń Rady Pedagogicznej sporządzane są w formie elektronicznej z wykorzystaniem technologii informatycznej i przechowywane na nośniku. § 50. 1. W przedszkolu działa Rada Rodziców.

   1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem przedszkola.

   2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami przedszkola.

   3. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału przedszkolnego.

   4. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach.

   5. W wyborach, o których mowa w ust. 5 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic ( prawny opiekun).

   6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:

     1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;

     2. szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców;

     3. zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

   7. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.

   8. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.

§ 51. 1. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:

     1. uchwala regulamin swojej działalności;

     2. uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy, o ile taki jest wprowadzany;

     3. uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczna Program Profilaktyki, o ile taki jest wprowadzany.

 1. Programy, o których mowa w § 52 ust. 1 pkt 2 i 3 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną.

 2. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów Wychowawczego i Profilaktyki, programy te ustala Dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organami sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora przedszkola obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 52. 1. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:

  1. opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń;

  2. opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;

  3. opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować;

  4. opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć;

§ 53. 1. Rada Rodziców może:

   1. wnioskować do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;

   2. występować do dyrektora przedszkola, innych organów przedszkola, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola;

   3. delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola;

   4. delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

§ 54. Zasady współpracy organów przedszkola

    1. Wszystkie organa przedszkola współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.

    2. Każdy organ przedszkola planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi przedszkola w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi przedszkola.

    3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

    4. Organa przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

    5. Uchwały organów przedszkola prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.

    6. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców w formie pisemnej lub Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.

    7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.

    8. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według zasad ujętych w przedszkola.

    9. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 55 niniejszego statutu.

§ 55.Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami przedszkola.

 1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:

  1. prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora przedszkola;

  2. przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

  3. dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;

  4. o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

 2. W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor, powoływany jest Zespól Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, z tym, że dyrektor przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

 3. Zespól Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.

 4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.

 5. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

ROZDZIAŁ V

Organizacja przedszkola

§ 56.  Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

§ 57. Przedszkole jest 12 – oddziałowe.

§ 58. Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 9 godzin dzienne: od 6.30.oo do 16.oo. z zastrzeżeniem – oddziały i filie w godzinach ustalonych wg potrzeb .

§ 59. Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 8.oo – 13.oo.

§ 60. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalanych przez organ prowadzący, na wniosek dyrektora przedszkola.

§ 61. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

§ 62. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być niższa.

§ 63. Odbieranie dzieci (w zależności od placówki) z przedszkola trwa do godziny

. w Więcborku do godz. 16.00

W Sypniewie do godz., 15.30

skreśla się

W Borzyszkowie do godz. 13.00

§ 64. 1. Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:

 1. 14 sal do zajęć dla poszczególnych grup;

 2. salę do gimnastyki korekcyjnej

 3. kuchnię;

 4. szatnię dla dzieci;

 5. pomieszczenia administracyjne i gospodarcze;

 6. pokój zajęć logopedycznych;

 7. plac zabaw wyposażony w urządzenia do zabaw i ćwiczeń rekreacyjnych.

§ 65. 1. Praca opiekuńczo – wychowawcza i dydaktyczna jest prowadzona na podstawie programów wychowania przedszkolnego, dopuszczonego do użytku w przedszkolu przez dyrektora. W przedszkolu jest realizowany Program „Projekty wychowawcze” uchwalone przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 66. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

§ 67. 1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe: zajęcia umuzykalniające, nauka języka angielskiego, rytmika, zajęcia teatralne ,plastyczne inne. Zajęcia te są bezpłatne .

  1. Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

   1. z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut;

   2. z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut.

§ 68. 1. Przedszkole, na życzenie rodziców ( prawnych opiekunów) organizuje naukę religii dla grupy nie mniejszej niż 7 osób z oddziału.

 1. W przypadku mniejszej liczby dzieci, których rodzice ( prawni opiekunowie) złożyli pisemne życzenie udziału ich dzieci w nauce religii, naukę religii prowadzi się w grupie międzyoddziałowej.

 2. Nauka religii odbywa się w przedszkolu w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych.

§ 69. Grupy międzyoddziałowe.

1. Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczych lub dydaktyczno –wychowawczych w grupach międzyoddziałowych.

2. Grupa międzyoddziałowa jest tworzona na okres roku szkolnego w godzinach 6.3o – 8.oo i 15..0o – 16.oo w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie rano i późno odbieranymi z przedszkola. Nauczycielka otwierająca przedszkole przyjmuje dzieci od godziny 6.3o do momentu otwarcia pozostałych oddziałów, zaś nauczycielka zamykająca przedszkole przyjmuje dzieci ze wszystkich grup od godziny 15.00 do momentu zamknięcia przedszkola.

3. Ilość dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 25.

4. W okresach niskiej frekwencji dzieci ( ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie.

5. Wycieczki, wyjazdy do teatru i inne formy wyjazdowe zajęć mogą odbywać się w grupach o strukturze międzyoddziałowej, zgodnie z Regulaminem Organizacji Wycieczek

§ 70. 1. Nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest bezpłatne. Zajęcia dodatkowe, zorganizowane na wniosek Rady Rodziców są bezpłatne .

2. uchyla się.

3.uchyla się.

§ 71. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.

§ 72. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel ( nauczyciele) opiekują się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola ( z zastrzeżeniem wynikłych zmian organizacyjnych)

§ 73. 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

 1. W arkuszu organizacji przedszkola określa się:

1.liczbę oddziałów

2. liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach

3.czas pracy przedszkola z uwzględnieniem godzin dla każdego oddziału;

4.liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących kierownicze stanowiska;

5.tygodniowy wymiar godzin zajęć w poszczególnych oddziałach , obejmujący zajęcia dydaktyczne , wychowawcze i opiekuńcze , w tym zajęcia realizowane w czasie przeznaczonym na bezpłatne nauczanie , wychowanie i opiekę.

6.tygodniowy wymiar godzin zajęć religii, zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

§ 74. 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców ( prawnych opiekunów). Proporcje zachowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym wynoszą:

   1. co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

   2. co najmniej jedną piątą czasu ( w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku ( organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, ogrodnicze, itp.);

   3. najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego § 75. Ramowy rozkład dnia

 

29

 

Otwarcie przedszkola

Zabawy swobodne przy udziale nauczycielki

Dziecko:

– jest aktywne w zakresie organizacji życia, chętnie podejmuje działalność zabawową indywidualnie lub w małej grupie, usamodzielnia się, pomaga
w zagospodarowaniu sali oraz
w czynnościach porządkowych

– uczestniczy w przygotowaniu pomocy do zabaw i zajęć

– dokonuje świadomego wyboru aktywności, realizuje swoje zainteresowania i zaspokaja swoje potrzeby

Zajęcia dydaktyczne

Dziecko:

– wykazuje naturalną chęć poznawania świata wszystkimi zmysłami

– odkrywa i kreuje rzeczywistość podczas działań plastycznych, muzycznych, werbalnych

– korzysta z różnych źródeł informacji w celu odnalezienia odpowiedzi na nurtujące pytania

– potrafi zastosować różne pytania
i sposoby rozwiązywania zadania

– uczy się akceptować inne sposoby myślenia i działania kolegów

– pogłębia zdobyte wiadomości
i umiejętności

Spacery, wycieczki (tematyczne)

Dziecko:

– jest świadome korzyści płynących
z pobytu na świeżym powietrzu

Pobyt w ogrodzie przedszkolnym

Śniadanie

– samoobsługa

– toaleta poranna

Obiad

– czynności samoobsługowe

Dowolne zagospodarowanie czynności

Dziecko:

– dokonuje swobodnego wyboru aktywności

– realizuje swoje zainteresowania

– wspólne sprzątanie sali

Zamknięcie przedszkola

§ 76.  Odpłatność za przedszkole.

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Urząd Miasta Więcbork oraz rodziców ( prawnych opiekunów) – w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

 2. Zasady opłaty za usługi świadczone przez przedszkole określa;Dz.U.2004,NR 256, poz. 2572 z póź. zm , Uchwała Rady Miejskiej w Więcborku oraz Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Gminnego Nr1 w Więcborku w sprawie opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolu.

a) Wnosi się opłatę za nauczanie , wychowanie i opiekę w przedszkolu prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania , wychowania i opieki , ustalony zgodnie z art.6 ust.1 pkt2, ust.2 . Wysokość opłaty , o której mowa w art. 14 ust.5 ,nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć

b) Opłata za żywienie jak i opłata dzienna będzie naliczana z góry za faktyczną liczbę dni obecności dziecka w przedszkolu, w rozliczanym miesiącu.

 1. W przypadku nieobecności dziecka trwającej nieprzerwanie przez okres 30 dni, rodzicom przysługuje zwolnienie od tej opłaty za okres jednego miesiąca.

 2. Dzienna opłata wyżywienia dziecka w przedszkolu ustalana jest na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych. Wysokość opłaty za wyżywienie określa dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym w formie zarządzenia.

 3. Opłata, o której mowa w ust. 4 podlega zwrotowi w kwocie równej iloczynowi dni nieobecności i stawki za wyżywienie, jeżeli nieobecność jest dłuższa niż jeden dzień. Zwrot nadpłaty następuje w formie odliczenia od należności w następnym miesiącu.

 4. Opłata za zapewnienie opieki poza godzinami koniecznymi do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego tj. 5 godzin dziennie, ma charakter opłaty stałej i wynosi 1 zł za każdą godzinę ponad 5 godzin .

 5. Opłata, o której mowa w ust. 6, podlega zwrotowi w przypadku doraźnych nieobecności dziecka w przedszkolu. Zwrot opłaty następuje w formie odliczenia należności w kolejnym miesiącu.

 6. Skreśla się.

 7. Deklaracje dotyczące czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz rodzajów spożywanych posiłków w odpowiednich dniach tygodnia, a tym samym wysokości wnoszenia opłat, rodzic przedkłada w Karcie Zgłoszenia do Przedszkola, a następnie Umowie o świadczeniu usług przedszkolnych. Podejmowanie w trakcie roku szkolnego jakichkolwiek zmian do wcześniejszych deklaracji wymaga wystąpienia rodzica z aneksem do umowy do dyrektora przedszkola. W uzasadnionych przypadkach dyrektor uwzględnia zmiany z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.

 8. Rodzice dzieci realizujących w przedszkolu przygotowanie do szkoły w zakresie podstawy wychowania przedszkolnego nie wnoszą opłat odnośnie zapewnienia oddziaływań wychowawczych ,dydaktycznych i opiekuńczych , pod warunkiem, że dziecko przebywa w przedszkolu 5 godzin i nie korzysta z wyżywienia. Rodzic zobowiązany jest do opłacenia stawki 6 zł miesięcznie za korzystanie dziecka z napoi ( zupa mleczna , mleko , sok ,kakao .

 9. Opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu oraz za pobyt należy dokonywać do 20 – tego każdego miesiąca w formie gotówkowej ( w uzgodnionych przypadkach przelewem na konto) u intendenta / referenta we wskazanym terminie.

 10. W przypadku wnoszenia opłat po terminie wskazanym w statucie przedszkola przedszkole nie nalicza ustawowych odsetek.

 11. W przypadku zaległości w opłatach , o których mowa w ust.2,4,i6 ,przekraczających jeden miesiąc, dziecko może zostać skreślony z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. Skreślenie z listy nie wyklucza postępowania egzekucyjnego.

 1. W przypadku powstania zaległości w opłatach, o których mowa w ust. 2, 4 i 6, przekraczających jeden miesiąc, dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. Skreślenie z listy nie wyklucza postępowania egzekucyjnego.

 2. W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic powinien złożyć pisemną informację w celu zaprzestania naliczania odpłatności. Nadpłatę za wyżywienie można odebrać, po złożeniu wniosku, w kasie lub przekazać na cele przedszkola.

 3. Na wniosek rodziców dziecka, dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może wystąpić do MOPS –u o całkowite lub częściowe sfinansowanie odpłatności za świadczenia w przedszkolu (w szczególnych wypadkach).

§ 77.  Pracownik przedszkola ma prawo korzystać z posiłków wydawanych przez kuchnię przedszkola. Pracownik pokrywa w całości koszt posiłku. § 78. 1. Przedszkole może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkól wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia, zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktyki

§ 79.1 W przedszkolu może zostać utworzone stanowisko wicedyrektora.

2. Na stanowisko wicedyrektora powołuje dyrektor przedszkola , po zasięgnięciu opinii Rady pedagogicznej i zgody organu prowadzącego .

3. uchyla się

§ 80. W przedszkolu mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników przedszkola.

ROZDZIAŁ VI

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkoli

§ 81.  Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

§ 82.1. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

 1. odpowiedzialność za życie , zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

 2. otoczenie opieką każde dziecko od chwili jego przyjęcia do przedszkola;

 3. prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień;

 4. kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka;

 5. dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych;

 6. tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;

 7. bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci. Informowanie o jego osiągnięciach lub brakach, rodziców, zgodnie z §…Statutu;

 8. wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub zainteresowań;

 9. rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci;

 10. organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty z rodzicami dzieci;

 11. doskonalenie umiejętności dydaktycznych, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rad Pedagogicznych, udział w lekcjach otwartych, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz wszystkich formach doskonalenia wewnętrznego;

 12. aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu;

 13. przestrzeganie dyscypliny pracy;

 14. prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie rocznych i miesięcznych planów pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji, a także zestawień statystycznych i innych wymaganych przez dyrektora przedszkola;

 15. kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej;

 16. dbanie o wystrój sali powierzonej opiece;

 17. przestrzeganie tajemnicy służbowej;

 18. przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;

 19. opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego dyrektorowi przedszkola;

 20. wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.

 1. Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 poprzez:

  1. dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych bytowych a także potrzeb i oczekiwań;

  2. tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania;

  3. ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi;

  4. pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle rodzinnym;

  5. organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie porządku dnia, wdrażanie dzieci do współpracy;

  6. utrzymywanie stałego kontaktu z psychologiem, pedagogiem i logopedą lub innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia specjalistyczne;

  7. wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywanie trudności i odporności na niepowodzenia;

  8. wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, właściwych relacji między dziećmi – życzliwości, współdziałania, pomocy, odpowiedzialności za ład i estetykę Sali;

  9. okazywanie troski i życzliwości do każdego dziecka;

  10. unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad dziecka;

  11. stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci, zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi;

  12. współpracę z rodzicami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, intendentem w sprawach żywienia dzieci;

  13. wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie i higienę osobistą;

  14. dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy dydaktycznych; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola, ogrodzie i podczas wyjść poza teren przedszkola;

  15. udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom;

  16. przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu, a szczególności procedury odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w wypadkach, organizowania wycieczek poza teren przedszkola.

§ 83. 1. Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa dzieci.

Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Jest zobowiązany:

 1. skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż, a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu;

 2. do ciągłej obecności przy dzieciach. Nauczyciel może opuścić miejsce pracy po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi;

 3. do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;

 4. nierozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa;

 5. do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;

 6. nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli sala do zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu.

 7. kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy;

 8. dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu;

 9. zgłaszać do dyrektora oraz wpisywać do zeszytu wyjść wszystkie wyjścia poza teren przedszkola;

 10. usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci;

 11. udzielić pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku;

 12. nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić rodziców i Dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych.

§ 84. 1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w przedszkolu są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

 1. przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;

 1. wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

 1. udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;

 1. dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

 1. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;

 1. zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

 1. stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

 1. sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;

 1. złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy;

 1. złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie Dyrektora szkoły oświadczenia o stanie majątkowym.

3. Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.

§ 85. 1. Zadania kierownika gospodarczego ( intendenta).

 1. Do zadań kierownika gospodarczego związanych z obiegiem pieniędzy należy:

  1. pobieranie zaliczek z kasy na zakup artykułów żywnościowych i rozlicznie się z nich na bieżąco po uprzednim przedstawieniu rachunków do akceptacji dyrektora,

  2. przyjmowanie odpłatności od rodziców i personelu na kwitariuszu K103, K104, rozliczanie dochodów DBFO.

  3. odpowiedzialność materialna za powierzoną gotówkę

 1. Do zadań kierownika gospodarczego związanych z gospodarką magazynową należą:

  1. sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem, wpisywanie sprzętów do poręcznych ksiąg inwentarzowych oraz na liszki inwentarzowe po ich uprzednim oszacowaniu,

  2. prowadzenie kartotek materiałowych, ewidencji pozaksięgowych, aktualizacji wywieszek inwentarzowych,

  3. zabezpieczenie magazynów przed pożarem, kradzieżą i zanieczyszczeniem,

  4. racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku,

  5. utrzymywanie czystości (sprzątanie) magazynów żywnościowych.

 2. Do zadań kierownika gospodarczego związanych z działalnością organizacyjno – gospodarczą należą:

  1. wykonywanie badań profilaktycznych,

  2. przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich przepisów dotyczących bph. I p/poż,

  3. udział w szkoleniach bhp i p/poż,

  4. uczestniczenie w kasacji i spisach z natury,

  5. zaopatrywanie pracowników w odzież roboczą zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  6. wykonywanie poleceń dyrektora.

 3. Do zadań kierownika gospodarczego związanych z żywieniem dzieci i personelu należą:

  1. planowanie jadłospisu zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością oraz umieszczanie jadłospisu do wiadomości rodziców,

  2. wydawanie do kuchni artykułów żywieniowych za potwierdzeniem kucharza i wpisywanie ich do dziennika żywieniowego,

  3. przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie,

  4. prowadzenie magazynu żywieniowego, właściwe przechowywanie produktów i zabezpieczanie ich przed zniszczeniem

  5. prowadzenie kartoteki magazynu żywnościowego,

  6. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni (przygotowaniem i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi, przestrzeganiem czystości, wykorzystaniem produktów do przygotowywania posiłków zgodnie z przeznaczeniem).

  7. Systematyczne prowadzenie dokumentacji HACCAP

§ 86.1. Zadania kucharki:

 1. uczestniczenie w planowaniu jadłospisów;

 2. przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem i zachowaniem obowiązujących norm;

 3. pobieranie z magazynu produktów żywieniowych w ilościach przewidzianych recepturą i odpowiednie ich zabezpieczenie przed użyciem;

 4. dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków;

 5. utrzymywanie czystości i porządku w kuchni;

 6. pobieranie i zabezpieczanie próbek pokarmowych posiłków na potrzeby kontroli Sanepidu;

 7. znajomość i przestrzeganie wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;

 8. natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi powstałych usterek oraz wszelakich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia i życia;

 9. przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i p/poż;

 10. udział w szkoleniach bhp i p/poż;

 11. prowadzenie dokumentacji HACCAP

 12. wykonywanie innych poleceń dyrektora i intendenta związany z organizacją pracy w przedszkolu.

§ 87. 1. Zadania pomocy kuchennej: 

 1. obróbka wstępna warzyw i owoców oraz innych produktów do produkcji posiłków;

 2. rozdrabnianie warzyw i owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych;

 3. przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki;

 4. pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków;

 5. mycie naczyń (wyparzanie) i sprzętu kuchennego;

 6. sprzątanie kuchni, obieralni, zmywalni, szafy ze sprzętem kuchennym;

 7. wykonywanie poleceń kucharza wynikających z codziennego podziału prac;

 8. zastępowanie kucharza podczas jego nieobecności;

 9. znajomość wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;

 10. współodpowiedzialność materialna za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni;

 11. przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i p/poż;

 12. udział w szkoleniach bhp i p/poż;

 13. wykonywanie innych poleceń dyrektora i intendenta związany z organizacją pracy w przedszkolu.

§ 88. 1. Zadania pomocy nauczyciela:

 1. Sprzątanie:

Codziennie

  1. zamiatanie, odkurzanie sali, ścieranie kurzu (na mokro) ze sprzętów,

  2. zakładanie fartucha ochronnego podczas podawania posiłków.

 1. Opieka nad dziećmi:

  1. pomoc dzieciom w rozbieraniu się i ubieraniu przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem na dwór,

  2. opieka w czasie spacerów i wycieczek,

  3. pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety,

  4. udział w przygotowaniu pomocy do zajęć,

  5. udział w dekorowaniu sali,

  6. sprzątanie po „małych przygodach”,

  7. pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających.

 1. Przestrzeganie BHP:

  1. odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi,

  2. zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu.

 1. Gospodarka materiałowa:

  1. kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości, sprzętów, pomocy, znajomość stanu posiadania,

  2. umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym,

  3. zabezpieczanie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów znajdujących się w przedszkolu,

  4. dbałość o powierzony sprzęt, rośliny, zwierzęta,

  5. odpowiedzialność materialna za przydzielone naczynia stołowe, sprzęt do sprzątania, odzież ochronną oraz sprzęty i rzeczy znajdujące się w pomieszczeniach przydzielonych do sprzątania.

 1. Sprawy ogólne:

  1. nieudzielanie rodzicom informacji na temat dzieci – jest to zadaniem nauczycielek,

  2. dbałość o estetyczny wygląd zabawek, pomocy dydaktycznych, parapetów, półek na prace indywidualne,

  3. mycie umywalek, sedesów (brodzika) wraz z glazurą z użyciem środków dezynfekujących,

  4. sprzątanie pomocy oraz sali po zajęciach programowych,

  5. zmywanie, pastowanie w miarę potrzeby częściowo (raz na 2 tygodnie całości).

 1. Do codziennych obowiązków należy utrzymanie we wzorowej czystości sal i pomieszczeń przydzielonych do sprzątania.

1 raz w tygodniu:

a) zmiana ręczników (pranie i prasowanie),

1 raz w miesiącu:

a) generalna porządki – mycie okien, drzwi, lamperii, parapetów, glazury,

b) pranie firanek, mycie podłóg, listew, lamp oświetleniowych,

c) mycie zabawek, sprzętów, mebli.

 1. Organizacja posiłków:

  1. przynoszenie naczyń do sali nie wcześniej niż pół godziny przed posiłkiem (przykrywanie ściereczką),

  2. rozdawanie 3 razy dziennie właściwych porcji dzieciom według ilości podanej do kuchni – oddziały 10-godzinne,

  3. estetyczne podawanie posiłków (uwzględnienie noży, widelców),

  4. przestrzeganie obowiązków wydania ciepłych posiłków,

  5. podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia (zmywanie kubeczków po użyciu) – oddziały 5-godzinne,

  6. pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzące,

  7. odpowiedzialność za sztućce – oddziały 10-godzinne.

§ 89. 1. Zadania pracownika do prac lekkich – rzemieślnika

 1. systematyczne lokalizowanie usterek występujących w przedszkolu poprzez częste dokonywanie przeglądów pomieszczeń;

 2. kontrolowanie, obsługiwanie i konserwacja wszystkich urządzeń technicznych, wodno kanalizacyjnych, grzewczych, elektro – energetycznych, klimatyzacyjnych;

 3. systematyczne usuwanie usterek oraz wykonywanie bieżących remontów zgłaszanych ustnie lub zapisywanych w zeszycie usterek;

 4. wykonywanie prac remontowo – budowlanych niewymagających specjalistycznego sprzętu, przygotowania, zlecanych przez dyrektora;

 5. dbanie o powierzony sprzęt;

 6. utrzymywanie porządku i czystości terenów zielonych;

 7. udział w szkoleniach bhp i p/poż;

 8. przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i p/poż;

 9. wykonywanie poleceń dyrektora.

§ 90. 1. Zadania społecznego inspektora BHP:

 1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

 1. informowanie Dyrektora, o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz występowanie z wnioskami zmierzającymi do eliminacji bądź ograniczania stwierdzonych zagrożeń;

 1. udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych, zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;

 1. udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i w dokumentacji;

 1. udział w przekazywaniu do użytkowania:

  1. nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części,

  2. urządzeń i aparatury stwarzającej zagrożenia zawodowe oraz urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników i dzieci,

 1. sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;

 1. udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

 1. opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy;

 1. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;

 1. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

 1. doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

 1. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną praca;

 1. doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;

 1. współpraca z dyrektorem w zakresie organizowania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;

 1. współpraca z laboratoriami środowiska pracy w zakresie organizowania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia oraz analizowanie wyników badań;

 1. współdziałanie z jednostkami służby medycyny pracy oraz lekarzami sprawującymi profilaktyczna opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników;

 1. współdziałanie ze społecznym inspektorem pracy oraz z organizacjami związkowymi przy podejmowaniu przez nie działań, mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach;

 1. uczestniczenie w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zespołach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy;

 1. inicjowanie i rozwijanie na terenie szkoły różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad ergonomii.

Dyrektor przedszkola może powierzyć sprawowanie nadzoru nad bhp w placówce firmie

zewnętrznej, po zawarciu umowy cywilno-prawnej lub pracownikowi przedszkola,

posiadającemu uprawnienia.

2. Inspektor BHP jest uprawniony do:

 1. przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie w przedszkolu i w każdym innym miejscu wykonywania pracy;

 1. występowania do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

 2. występowania do dyrektora z wnioskami o nagradzanie pracowników wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

 1. występowania do dyrektora o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

 1. niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika albo innych osób;

 1. niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej;

 1. niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych osób;

 1. wnioskowania do dyrektora o niezwłoczne wstrzymanie pracy i zajęć w szkole w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników, uczniów albo innych osób.

§ 91. 2. Zadania Inspektora ds. p/poż:

 1. nadzór nad właściwym zabezpieczeniem przeciwpożarowym obiektów przedszkola, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;

 1. przeprowadzanie okresowych oraz doraźnych kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego w obiektach Przedszkola…;

 1. wydawanie zaleceń pokontrolnych zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej w kontrolowanych obiektach;

 1. nadzór nad prawidłowym wyposażeniem, rozmieszczeniem i konserwacją podręcznego sprzętu gaśniczego;

 1. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i konserwacją urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w obiektach szkoły ( instalacje sygnalizacji pożaru, klapy dymowe, stałe urządzenia gaśnicze itp.);

 1. opiniowanie dokumentacji prac remontowych, zmian sposobu użytkowania pomieszczeń, obiektów, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej;

 1. udział w komisjach odbioru inwestycji, prac remontowych, adaptacyjnych itp. wykonywanych w obiektach szkoły;

 1. udział w komisjach przetargowych związanych z inwestycjami w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

 1. zgłaszanie Dyrektorowi wniosków zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej w obiektach przedszkola;

 1. przeprowadzanie wstępnych szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla nowo przyjętych pracowników;

 1. współpraca z Komendą Wojewódzką oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w zakresie prewencyjnym i operacyjnym;

 1. współpraca z dyrektorem w zakresie właściwego zabezpieczenia przeciwpożarowego;

 1. współpraca z dyrektorem przedszkola w praktycznym sprawdzaniu organizacji i warunków ewakuacji ( próbne alarmy);

 1. prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną przeciwpożarową obiektów szkoły oraz z działalnością własną;

 1. udział w pracach komisji powołanych w celu ustalenia przyczyny powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

Zadania w zakresie ochrony p/poż dyrektor powierza pracownikowi przedszkola,

posiadającemu aktualne przeszkolenie w tym zakresie.

ROZDZIAŁ VI

Wychowankowie przedszkola

§ 93.  Zasady rekrutacji do przedszkola.

  1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, według kolejności zgłoszenia do przedszkola.

  2. Rekrutacja do przedszkola odbywa się w terminie określonym przez dyrektora przedszkola. W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc w przedszkolu, dyrektor powołuje komisję Rekrutacyjno –Kwalifikacyjną w składzie:

   1. dyrektor przedszkola – przewodniczący ;

   2. przedstawiciel Rady Pedagogicznej – członek;

   3. przedstawiciel Rady Rodziców – członek.

  3. W pierwszej kolejności przyjmowane są:

   1. dzieci odbywające roczne przygotowanie przedszkolne;

   2. dzieci matek lub ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów;

   3. dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych;

   4. dzieci obojga pracujących rodziców.

  4. W trakcie roku szkolnego dyrektor przedszkola przyjmuje dzieci z listy rezerwowej w przypadku zwolnienia miejsca.

5.Dyrektor nie upublicznia na drzwiach wejściowych przedszkola listy zawierającej dane osobowe dzieci .Wywiesza informację dotyczącą terminu sprawdzenia osobiście przez rodzica /prawnego opiekuna listy dzieci zakwalifikowanych na dany rok szkolny

. § 94. Przedszkole obejmuje wychowaniem przedszkolnym dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, z zastrzeżeniem § 97

§ 95.  Dziecko w wieku 5 i 6 lat odbywa w przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. § 96.  W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dziecko może być objęte wychowaniem przedszkolnym także po ukończeniu 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. § 97. 1  W uzasadnionych przypadkach może być przyjęte do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

1.Dziecko 2,5 –letnie może być przyjęte do przedszkola w przypadkach:

1.niemożności zapewnienia dziecku całodobowej opieki 2.szybszego, niż przeciętny rozwój psychiczny i fizyczny dziecka.

3. wolnych miejsc

§ 98.  Prawa i obowiązki przedszkolaka.

1. Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

 2. szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania;

 3. ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź psychicznej;

 4. poszanowaniu jego godności osobistej;

 5. poszanowaniu własności;

 6. opieki i ochrony;

 7. partnerskiej rozmowy na każdy temat;

 8. akceptacji jego osoby.

 9. indywidualnego nauczania w przypadkach określonych w § 29;

 10. korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i innej specjalistycznej organizowanej w przedszkolu;

 11. swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań , jeśli nie naruszają one praw innych;

2. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:

 1. szanować kolegów i wytwory ich pracy;

 2. nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki;

 3. szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu;

 4. dbać o estetykę i czystość pomieszczeń ,w których przebywa;

 5. przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;

 6. sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;

 7. przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych;

 8. słuchać i reagować na polecenia nauczyciela.

§ 99.  Nagrody i kary.

1. Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające się postępy w nauce może być nagrodzone:

 1. ustną pochwałą nauczyciela.

 2. pochwałą do rodziców,

 3. listem gratulacyjnym,

 4. pochwałą dyrektora ,

 5. odznaką honorowa przedszkola.

2. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad w przedszkolu:

 1. reprymendą – rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania,

 2. odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie stwarza,

 3. odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu, odsunięcie od zabawy,

 4. powtarzanie poprawnego zachowania,

 5. czasowe ograniczenie uprawnień do wybranych zabaw.

3. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.

§  100.  Zasady skreślania z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.

1. Dziecko może być skreślone z listy przyjętych do przedszkola w przypadku:

 1. nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej ponad miesiąc;

 1. zalegania przez rodziców z odpłatnością za przedszkole powyżej jednego okresu płatniczego;

 1. utajeniu przez rodziców przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywania dziecka w grupie, a w szczególności choroby zakaźnej, poza chorobami zakaźnymi wieku dziecięcego;

 1. nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

2. Dyrektor przedszkola po powzięciu wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej, na której wychowawca grupy referuje problem.

3. Wychowawca zachowuje obiektywizm. Zapoznaje Radę Pedagogiczną o podjętych działaniach, zmierzających do ustania przyczyny, upoważniającej Radę Pedagogiczną do podjęcia uchwały o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.

4. Rada Pedagogiczna po wnikliwym wysłuchaniu informacji, podejmuje uchwałę w danej sprawie, zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej.

5. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały dyrektorowi przedszkola.

6. Dyrektor przedszkola wykonuje uchwałę Rady Pedagogicznej przez wydanie decyzji administracyjnej, którą doręcza rodzicom, a w przypadku niemożności doręczenia osobistego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

7. Rodzicom przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

8. W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola, chyba, że decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z art. 108 k.p.a.

ROZDZIAŁ VIII

Współpraca z rodzicami

§ 101.  Prawa i obowiązki rodziców.

 1. Rodzice mają prawo do:

  1. wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, a zwłaszcza sposobu realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych;

  2. znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych;

  3. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;

  4. wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych;

  5. otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami;

  6. wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska i regionu;

  7. udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo – dydaktycznych, itp.;

  8. zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola;

  9. wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzonych zajęć nadobowiązkowych;

  10. wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców

  11. udziału w zajęciach otwartych organizowanych w Przedszkolu.

 2. Rodzice mają obowiązek:

   1. regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;

   2. współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych rodziny i przedszkola;

   3. przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych – jedzenie, higiena, toaleta;

   4. odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola;

   5. informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;

   6. zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;

   7. znać i przestrzegać postanowień statutowych;

   8. przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania w przedszkolu jakichkolwiek leków;

   9. interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;

   10. kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne;

   11. zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);

   12. uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole;

   13. bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego;

   14. śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń;

   15. informować telefonicznie lub osobiście dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;

   16. dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w przedszkolu.

   17. zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie;

   18. kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku.

§ 102.  Zasady bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu.

1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach 6.30 -8.10. ( w placówce w Borzyszkowie i Sypniewie zależnie od dowozu szkolnego)

2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce dyżurującej. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej.

3. Do przedszkola nie powinno przyprowadzać się dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola przez czas trwania przeszkody dotyczącej przyjęcia dziecka do przedszkola.

4. Na czas zajęć w budynku przedszkola, wejście do przedszkola jest zamykane na klucz, by nie umożliwić wejście osobom niepożądanym.

5. W przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich (np. szczepień, badania wzroku, przeglądów zębów) bez uprzedniego porozumienia z rodzicami. ( wyjątek dziecko przewlekle chore – obowiązujące dokumenty przekazane przez Rodzica)

6. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.- wyjątek pkt 5

7. Nauczycielka grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka wskazującym na początki choroby.

10. Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz wprowadzania zwierząt na teren przedszkola.

11. Rodzice są zobowiązani podać wychowawczyni aktualny numer telefonu kontaktowego i adres.

§ 103.  Zasady odbierania dzieci z przedszkola.

1. Rodzic lub upoważniona przez niego osoba do odebrania dziecka z przedszkola osobiście komunikuje nauczycielowi chęć odebrania dziecka z przedszkola.

2. Rodzice odbierają dzieci do godziny 16.00. ( w pozostałych placówkach zgodnie z obowiązującymi ustaleniami).

3. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane.

4. Upoważnienie wystawia co najmniej jeden rodzic ( opiekun prawny) dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie – wzór jako załącznik.

5. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości, wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela go okazać. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami.

6. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.

7. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa ( osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających).

8. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem.

9. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16.00, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

10. Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę – do 17.oo . Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami ( I Komisariat Policji)

11. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.

§ 104.  Wyposażenie wychowanka.

1. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i estetycznie ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu.

2. Dziecko powinno mieć wygodne ( pełne) obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa, przybory toaletowe do mycia zębów, worek ze strojem gimnastycznym ( 5 i 6–latki). Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku. Na początku roku szkolnego wychowawczynie wywieszają spis materiałów i przyborów do zajęć plastycznych, w które należy dziecko zaopatrzyć.

3. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek. Za zepsucie i zagubienie przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.( nauczyciel może wyznaczyć w porozumieniu z rodzicami tzw. dzień zabawki , w który to dzieci przynoszą zabawki z domu)

4. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za inne wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci.

§ 105.  Formy współpracy z rodzicami.

1. Przedszkole współdziała z rodziną dziecka celem pomocy w wychowaniu i przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej, poznaniu środowiska oraz domu rodzinnego dziecka podczas kontaktów indywidualnych z rodzinami i zebrań grupowych. Przedszkole bierze czynny udział w wyznaczaniu kierunków działania korzystnych dla dzieci i rodziców w następujących zakresach:

 1. rozszerzanie i pogłębianie wiedzy rodziców o dziecku;

 2. ustalanie jednolitych form oddziaływania wychowawczego;

 3. podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców poprzez:

   1. prowadzenie biblioteki dla rodziców z literaturą pedagogiczną pomagającą w wychowaniu dzieci oraz pokonywaniu trudności wychowawczych,

   1. prelekcje psychologa, pedagoga, lekarza specjalisty w dziedzinie stomatologii, logopedii na zebraniach ogólnych,

   1. rozmowy indywidualne,

   1. zebrania grupowe i ogólne,

   1. gazetkę dla rodziców

 1. uczestnictwo rodziców w zakresie przygotowania dzieci do szkoły:

 1. zapoznanie rodziców z zakresem treści programowych realizowanych w danej grupie wiekowej,

 1. kontynuacji przez rodziców wspólnie ustalonych zasad, wymagań,

 1. utrwalanie nawyków, umiejętności i wiadomości, wymiana informacji o postępach i trudnościach dziecka.

 1. Przedszkole w miesiącach letnich organizuje „ dni otwarte” dla nowoprzyjętych dzieci. Na zajęcia zgłaszają się rodzice wraz z dzieckiem. Zajęcia prowadzone są w celu:

 1. obserwowania przez rodziców kontaktów interpersonalnych nauczyciel-dziecko;

 1. oglądu bazy lokalowej przedszkola, wyposażenia sal;

 1. analizy stosowanych metod wychowawczych;

 1. obserwowania dzieci w kontaktach grupowych;

 1. obniżenia poczucia lęku u dziecka i rodziców związanych przebywaniem poza domem

ROZDZIAŁ IX

Przepisy końcowe

§ 106.  Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 107.  Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację przedszkola w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt.

§ 108. Zmiany (nowelizację) statutu wprowadza się na wniosek organów przedszkola, organu prowadzącego lub nadzorującego albo w przypadku zmiany przepisów.

§ 109. Tryb wprowadzania zmian ( nowelizacji) do statutu jest identyczny, jak tryb jego uchwalania.

§ 110.  O wprowadzonych zmianach ( nowelizacjach) do statutu dyrektor przedszkola zawiadamia organ prowadzący i organ nadzorujący.

§ 111.  Dyrektor przedszkola publikuje ujednolicony tekst statutu, jako załącznik do obwieszczenia, po otrzymaniu upoważnienia od Rady Pedagogicznej

Statut Przedszkola uchwalony                                                                                ………………………….

Przez Radę Pedagogiczną w dniu 10 .10.2013r                                                      / dyrektor/

Traci moc Statut z dnia 28.08.2009r.


Załącznik :

1. Zmiany do statutu

2. Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

3. Aneks do statutu Przedszkola